Tiếng Việt | English
Thứ tư, 22/02/2017 - 8:42

TB: v/v Điều chỉnh lịch giảng dạy và học tập tại hội trường A1
Số: 10/TB-QLĐT ngày 21 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: - Các Khoa, Bộ môn và các đơn vị có liên quan

                                                         - Các lớp sinh viên liên quan                     

Để phục vụ công tác bế giảng hệ đại học văn bằng 2 khoá 15 và Liên thông đại học khoá 18, Ban Quản lý đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch giảng dạy và học tập tại hội trường A1 vào sáng ngày 24 tháng 02 năm 2017 như sau:

Lớp 54.21.2_LT được nghỉ học 2 học phần: học phần Giáo dục quốc phòng 2 và học phần Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2 sáng thứ 6 ngày 24 tháng 2 năm 2017. Các Bộ môn có lịch giảng học phần/môn học liên quan chủ động bố trí giảng bù (trường hợp cần sử dụng hội trường học liên hệ với đ/c Nguyễn Hương Thảo - Phòng 307 - Ban Quản lý đào tạo).

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị phối hợp với các đơn vị liên quan để trực mở cửa hội trường theo lịch đã thông báo.

- Các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên của Bộ môn, các Khoa QLSV liên quan thông báo cho các lớp sinh viên biết để thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc:209
trang 1/65