GS.TS.NGƯT Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự buổi Gặp mặt và Tọa đàm về Chiến lược phát triển Học viện Tài chính giai đoạn 2022 - 2030