Activities photo
Ảnh-13-11-2018-09-img10 Ảnh-13-11-2018-09-img9 Ảnh-13-11-2018-09-img8 Ảnh-13-11-2018-09-img7 Ảnh-13-11-2018-09-img6 Ảnh-13-11-2018-09-img5 Ảnh-13-11-2018-09-img4 Ảnh-13-11-2018-09-img3 Ảnh-13-11-2018-09-img2 Ảnh-13-11-2018-09-img1

OFFICIAL PROGRAM

SEDBM2018 Official Program

/Portals/26/matsauchuan2%281%29_1.jpg

Saturday, November 10th 2018

13:00 – 13:30: Registration

13:30 – 13:45: Welcome and Opening Remarks

 • Professor Trong Co Nguyen – President of the Academy of Finance, Vietnam
 • Professor Jon Sibson - Pro Vice Chancellor of the Business School, University of Greenwich, United Kingdom

13:45 – 14:30 Keynote Address

 • Professor Alex Stojanovic - Head of the Department of Accounting & Finance, University of Greenwich.
 • Professor Petros Ieromonachou - Head of Department for Systems Management and Strategy, University of Greenwich.

14:30 – 14:45 Q&A

14:45 - 15:00 Tea break

14:45 – 16:30 Parallel Sessions

 • Hall 700: Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa (Vietnamese).
 • Room 307: Sustainable Economic and Business Development in the context of Globalization (English).

16:45 – 17:30 Best Papers Awards and Closing Remarks

 • Introduction of research teams in Partners Universities
 • Best Paper Awards
 • Closing Remarks
 • Memory photos

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO SEDBM2018 

Thứ 7, ngày 10 tháng 11 năm 2018

13:00 – 13:30: Đón tiếp, đăng ký đại biểu, tiệc trà, cafe

13:30 – 13:45: Phát biểu chào mừng Hội thảo

 • PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc Học viện Tài chính , Việt Nam
 • Giáo sư Jon Sibson Phó Hiệu trưởng trường Kinh doanh, Đại học Greenwich, Anh

13:45 – 14:30 Các bài phát biểu chính

 • Giáo sư Alex Stojanovic, trưởng Khoa Kế toán và Tài chính, Đại học Greenwich, Anh.
 • Giáo sư Petros Ieromonachou, trưởng Khoa Quản lý hệ thống và chiến lược, Đại học Greenwich, Anh.

14:30 – 14:45 Thảo luận

14:45 – 15:00 Tiệc trà - cafe

15:00 – 16:30 Các phiên thảo luận

 • Hội trường 700: Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa (Tiếng Việt).
 • Hội trường 307: Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa (Tiếng Anh).

16:45 – 17:30 Trao giải Bài nghiên cứu hay nhất và Bế mạc Hội thảo

 • Giới thiệu các nhóm nghiên cứu
 • Trao giải bài nghiên cứu hay nhất
 • Phát biểu bế mạc Hội thảo
 • Chụp ảnh lưu niệm
Text/HTML
Program Co-chairs

Associate Professor Nguyen Trong Co, Academy of Finance (VN)

Mr Jon Sibson, University of Greenwich (UK)

Associated Journals

Journal of Finance & Accounting Research (AOF)

Conference Venue