Tiếng Việt | English
Thứ tư, 04/09/2013 - 8:58

Thông tư số 14/2012/TT-BNV: Đề án vị trí việc làm
Ngày 03/09/2013, Ban Tổ chức Cán bộ Học viện Tài chính đã ra thông báo về việc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm. Các đơn vị tham khảo mẫu đề án và phụ lục kèm theo tại cổng thông tin của Học viện.
Bộ nội vụ
Số lần đọc: 30716