Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 23/07/2019 - 13:59

TB: v/v điều chuyển các hội trường học liên quan đã bố trí ở học kỳ I năm học 2019 - 2020
Số: 105/TB-QLĐT ngày 22 tháng 07 năm 2019

Kính gửi:  - Các Ban, Khoa, Bộ môn và đơn vị liên quan

                                    - Các lớp sinh viên hệ ĐH chính quy liên quan

 

Căn cứ đề nghị của Ban Quản trị thiết bị ngày 18/7/2019 v/v điều chỉnh lùi tiến độ hoàn thành xây dựng mới 04 hội trường học chính khóa (tầng 5) và việc sửa chữa hoàn thành xong sớm hơn kế hoạch một số hội trường phục vụ học tập lớp chất lượng cao.  

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chuyển các hội trường học liên quan đã bố trí ở học kỳ I năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Giai đoạn 1: Từ 30/7 - 17/9/2019

TT

HT đã bố trí

Buổi

HT điều chuyển

Khóa/Lớp

Học phần/Môn học

1

504-ĐT

  Sáng

 

110-TH

55.22.1LT

Các môn học bố trí học giai đoạn 1

303-ĐT

56.21.10LT

Tiếng anh cơ bản 2 - Thứ 2 (3-5)

306-ĐT

56.32.1LT

Tư tưởng HCM - Thứ 5 (1-2)

306-ĐT

54.05.2LT

Quản trị NHTM 1 - Thứ 7 (3-5)

Chiều

110-TH

54.63.1LT

Các môn học bố trí học giai đoạn 1

201-ĐT

56.21.14LT

Tiếng anh cơ bản 2 - Thứ 2 (6-8)

402-ĐT

56.22.2LT

Tư tưởng HCM - Thứ 6 (9-10)

2

505-ĐT

Sáng

111-TH

56.23.1LT

Các môn học bố trí học giai đoạn 1

Chiều

111-TH

54.61.1LT

Các môn học bố trí học giai đoạn 1

3

506-ĐT

Sáng

112-TH

54.23.1LT

Các môn học bố trí học giai đoạn 1

206-ĐT

56.41.1LT

Toán rời rạc - Thứ 7 (3-4)

Chiều

307-ĐT

56.22.3LT

Tiếng anh cơ bản 2 - Thứ 2 (6-8)

201-ĐT

55.22.3LT

Pháp luật kinh tế - Thứ 2 (9-10)

408-ĐT

Pháp luật kinh tế - Thứ 3 (6-8)

408-ĐT

Kế Toán tài chính 1 - Thứ 5 (9-10)

408-ĐT

Kế Toán tài chính 1 - Thứ 6 (7-8)

406-ĐT

Quan hệ công chúng - Thứ 7 (6-8)

405-ĐT

Kế Toán tài chính 1 - Thứ 7 (9-10)

TT

HT đã bố trí

Buổi

HT điều chuyển

Khóa/Lớp

Học phần/Môn học

4

509-ĐT

Sáng

201-ĐT

54.05.2LT

Kiểm tra sau thông quan - Thứ 2 (1-2)

306-ĐT

55.32.1LT

Nghiên cứu Marketing - Thứ 3 (1-2)

405-ĐT

55.32.2LT

Nghiên cứu Marketing - Thứ 3 (3-5)

306-ĐT

56.05.2LT

Nguyên lý thống kê - Thứ 4 (1-2)

306-ĐT

56.32.1LT

Tiếng anh cơ bản 2 - Thứ 4 (3-5)

206-ĐT

55.32.2LT

Nghiên cứu Marketing - Thứ 5 (1-2)

304-ĐT

55.32.1LT

Nghiên cứu Marketing - Thứ 5 (3-5)

201-ĐT

55.11.1LT

Tài chính DN 1 - Thứ 6 (1-2)

308-ĐT

56.41.1LT

Tiếng anh cơ bản 2 - Thứ 6 (3-5)

503-ĐT

55.11.1LT

Định giá tài sản 1- Thứ 7 (1-2)

303-ĐT

Tài chính DN1- Thứ 7 (3-5)

Chiều

112-TH

56.08.1LT

Các môn học bố trí học giai đoạn 1

5

B4-ĐT

Sáng

302-ĐT

56.05.2LT

- Giáo dục QPHP 3 - Thứ 2 (1-2)

- Nguyên lý thống kê - Thứ 2 (3-5)

56.41.1LT

Tiếng anh cơ bản 2 - Thứ 3 (1-2)

56.41.4LT

Tiếng anh cơ bản 2 - Thứ 3 (3-5)

54.14.4LT

- Quản trị DV khác của NHTM – Thứ 4 (1-2)

- Kinh doanh CK 1 - Thứ 4 (3-5)

- Kế toán NHTM - Thứ 6 (3-5) & Thứ 7 (3-4)

Chiều

302-ĐT

56.02.2LT

Lý thuyết SX và TKT - Thứ 2 (6-8)

56.02.3LT

Tiếng anh cơ bản 2 - Thứ 2 (9-10)

56.03.4LT

Tiếng anh cơ bản 2 - Thứ 3 (6-8)

56.61.2LT

Tiếng anh cơ bản 2 - Thứ 3 (9-10)

56.19.2LT

- Kinh tế MT - Thứ 4 (6-8)

- Kinh tế vi mô - Thứ 4 (9-10)

- Quản lý HCC - Thứ 5 (9-10)

- Kinh tế vi mô - Thứ 7 (9-10)

56.19.2LT

Tiếng anh cơ bản 2 - Thứ 6 (6-8)

56.22.2LT

Giáo dục QP HP3 - Thứ 5 (7-8)

2. Giai đoạn 2: Từ 07/10 - 23/11/2019

TT

HT đã bố trí

Buổi

HT điều chuyển

Khóa/Lớp

Môn học

1

301-ĐT

  Sáng

 

510-ĐT

56.11.5LT

Kinh tế vi mô - Thứ 2 (3-5)

55.15.3LT

Tài chính DN1- Thứ 4 (1-2) & Thứ 7 (1-2)

56.41.1LT

Giáo dục quốc phòng 3 - Thứ 5 (3-4)

Chiều

510-ĐT

55.51.1LT

Kế toán TC 1(=T.A) - Thứ 2 (9-10)

54.08.1LT

Kiểm toán căn bản - Thứ 4 (6-8)

55.51.3LT

Biên dịch 1 (= T.A) - Thứ 4 (9-10)

56.08.2LT

Tiếng anh cơ bản 2 - Thứ 5 (6-8)

54.08.1LT

Quản trị thanh toán QT- Thứ 7 (9-10)

Ghi chú: Số điện thoại liên hệ để giải đáp vướng mắc (nếu có): 0986.82.25.68 (về hội trường học), 0989.34.90.64 (về điều chuyển lịch học mới)

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị cử cán bộ trực theo dõi để hướng dẫn các khóa/lớp sinh viên chuyển sang học tại các hội trường điều chuyển mới; chủ động mở cửa hội trường học theo lịch điều chuyển hội trường đã thông báo.

- Các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện; chủ động thông báo lịch điều chuyển hội trường học cho cố vấn học tập các lớp liên quan biết thông tin và trả lời sinh viên khi cần thiết.

- Các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên giảng dạy các học phần/môn học thuộc Bộ môn biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến hội trường học, các cá nhân/đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 11948
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà