Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 15/12/2023 - 14:49

TB: v/v Tổ chức đăng ký học chương trình trao đổi sinh viên tại Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trong HK2 năm học 2023 - 2024
Số: 2201/TB-HVTC ngày 15 tháng 12 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 3696/TB-ĐHKT ngày 08/12/2023 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Căn cứ vào bản thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Học viện Tài chính thông báo về việc Tổ chức đăng ký học chương trình trao đổi sinh viên tại Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trong HK2 năm học 2023-2024 như sau:

1. Đối tượng đăng ký học: Sinh viên hệ Đại học chính quy Khóa 60 và Khóa 61.

2. Tổ chức đăng ký học chương trình trao đổi sinh viên:

2.1. Thời gian đăng ký học trao đổi sinh viên: Ngày 16/12/2023

2.2. Quy trình đăng ký học trao đổi sinh viên:

- Sinh viên đăng ký học gửi đơn đề nghị tham gia chương trình trao đổi sinh viên theo mẫu quy định (Mẫu 1) [XEM TẠI ĐÂY] kèm bản sao chứng thực căn cước công dân của sinh viên về Văn phòng Khoa quản lý sinh viên liên quan.

- Văn phòng Khoa quản lý sinh viên liên quan căn cứ đơn đề nghị của sinh viên để tổng hợp và lập danh sách sinh viên đăng ký học chương trình trao đổi (Mẫu 2) [XEM TẠI ĐÂYgửi về Ban QLĐT và Ban CTCT&SV.

- Sinh viên tham gia chương trình học trao đổi tạm dừng học tập HK2 năm học 2023 - 2024 tại Học viện Tài chính nếu trùng thời gian học, thời gian thi đã thông báo. Những học phần/môn học đã đăng ký học theo lịch của HK2 năm học 2023-2024 tại Học viện Tài chính bị trùng lịch sẽ được rút bớt học phần/môn học và sinh viên sẽ đăng ký học vào học kỳ phụ (tháng 07/2024) hoặc kỳ học phù hợp (Lịch đăng ký học thông báo sau).

3. Lịch học và địa điểm học

3.1. Lịch học

3.1.1. Lịch học tổng thể học kỳ II năm học 2023-2024

Đợt học

Lịch học tổng thể

Lịch thi (dự kiến)

Đợt 1

02/01 -- 12/5/2024

20/5 -- 02/6/2024

Đợt 2

19/02 --12/5/2024

17/6 -- 30/6/2024

Đợt 3

18/3   -- 09/6/2024

 

3.1.2. Lịch học chi tiết (Phụ lục 1) [XEM TẠI ĐÂY]

- Sinh viên xem các học phần/môn học xác định tương đương giữa 2 chương trình của Học viện Tài chính và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng để lựa chọn đăng ký học theo lộ trình lịch học phù hợp với bản thân.

- Học phần/môn học xác định tương đương là học phần/môn học trùng tên gọi hoặc tương đồng về nội dung giảng dạy, cùng số tín chỉ hoặc số tín chỉ của Trường đối tác lớn hơn 1 tín chỉ.

3.2. Địa điểm học: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

4. Học phí và chi phí liên quan khác:

- Sau khi có quyết định tiếp nhận sinh viên, sinh viên đóng học phí cho trường cử đi học dựa trên số tín chỉ được xét miễn học và công nhận và mức thu học phí quy định tại trường cử đi học. Đầu học kỳ, Trường ĐHKT sẽ gửi số tín chỉ đề nghị thu học phí về trường đối tác để thực hiện thu hộ.

- Trường ĐHKT sẽ ưu tiên bố trí chỗ ở ký túc xá cho sinh viên trao đổi theo nhu cầu của sinh viên. Các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh ngoài học phí do sinh viên tự chi trả.

5. Nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan

5.1. Ban Quản lý đào tạo

- Đầu mối lập thông báo lịch tổ chức đăng ký học trao đổi sinh viên.

- Xác định học phần/môn học tương đương giữa các chương trình hệ đại học chính quy của Học viện Tài chính và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và thông báo cho sinh viên đăng ký học trao đổi.

- Nhận kết quả học tập của sinh viên đăng ký học trao đổi chương trình từ Ban CTCT&SV; thực hiện việc xem xét, công nhận và thông báo kết quả học tập tương đương theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Ban CTCT&SV thực hiện chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

5.2. Ban CTCT&SV

- Đầu mối tổng hợp hồ sơ của sinh viên, danh sách sinh viên đăng ký học trao đổi giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng từ Khoa QLSV; gửi danh sách sinh viên đăng ký học trao đổi về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trong ngày 18/12/2023.

- Đầu mối trao đổi thông tin học tập, giải quyết vướng mắc của sinh viên trong quá trình học tập, tiếp nhận kết quả học tập đối với các học phần/môn học trao đổi và kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên liên quan.

- Gửi kết quả học tập đối với các học phần/môn học trao đổi về Ban Quản lý đào tạo để xem xét, làm thủ tục công nhận và thông báo kết quả học tập tương đương theo quy định hiện hành.

5.3. Ban KT&KĐCL

- Căn cứ vào kết quả công nhận tương đương giữa chương trình học trao đổi của Học viện Tài chính và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng để chuyển điểm học phần/môn học cho sinh viên đăng ký học trao đổi.

- Phối hợp với Ban QLĐT, Ban CTCT&SV để giải quyết vướng mắc (nếu có) về chương trình trao đổi sinh viên giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

5.4. Các Khoa QLSV, Bộ môn và cố vấn học tập (Giáo viên chủ nhiệm)

- Văn phòng Khoa Quản lý sinh viên thông báo lịch cụ thể cho sinh viên thuộc Khoa quản lý và phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai việc đăng ký học trao đổi sinh viên giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

- Thu nhận hồ sơ (mẫu 1 kèm căn cước công dân), lập danh sách sinh viên thuộc khoa (mẫu 2) gửi về Ban CTCT&SV, Ban QLĐT sáng 18/12/2023.

- Thông báo danh sách sinh viên đăng ký học trao đổi cho CVHT liên quan biết thông tin để phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình đào tạo.

5.5. Sinh viên

- Sinh viên CQ60, CQ61 nghiên cứu kỹ kế hoạch đào tạo HK2 năm học 2023 - 2024 của Học viện Tài chính với chương trình học của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; lịch học các học phần/môn học được xác định tương đương giữa 2 chương trình đào tạo để quyết định lựa chọn đăng ký học phù hợp lịch trình học tập của bản thân.

- Sinh viên đăng ký học trao đổi thống nhất việc rút học phần/môn học ở HK2 năm học 2023 - 2024 ở Học viện Tài chính và gửi kết quả về Ban QLĐT để thực hiện việc rút học phần/môn học theo quy định.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên./.

Số lần đọc: 18547
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà