danh mục chính
Thông báo
Hoạt động qua ảnh
Ảnh-18-05-2023-09-img0 Ảnh-18-05-2023-09-img1 Ảnh-18-05-2023-09-img2 Ảnh-18-05-2023-09-img3 Ảnh-04-05-2022-15-img0 Ảnh-04-05-2022-15-img1 Ảnh-04-05-2022-15-img2 Ảnh-04-05-2022-15-img3 Ảnh-14-11-2018-14-img0 Ảnh-14-11-2018-14-img1
Thứ bảy, 02/03/2024 - 9:31

Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ các môn Lý luận
Số: 48 /TTr-TC, ngày 28 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ     

trong chương trình đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học

theo học chế tín chỉ  

            Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

            Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-HVTC ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Học viện Tài chính;

            Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ-HVTC ngày 27/11/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chương trình đào tạo hệ đại học hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ;

            Căn cứ công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị;

           Khoa Tại chức đã cùng với các Bộ môn: Triết học Mác-Lê nin; Kinh tế chính trị Mác-Lê nin; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh tiến hành rà soát nội dung, số tín chỉ của chương trình các học phần/môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ban hành theo Quyết định số 1345/QĐ-HVTC ngày 27/11/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chương trình đào tạo hệ đại học hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ) và đối chiếu với nội dung, số tín chỉ của chương trình các học phần/môn học: Triết học Mác-Lênin; Kinh tế chính trị Mác-Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh (Theo công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị).   

Việc rà soát, đối sánh chuyển đổi, công nhận kết quả học tập được thực hiện theo nguyên tắc:

- Thứ nhất: công nhận, chuyển đổi theo từng học phần cho những học phần/môn học có cùng tên học phần/môn học, cùng số tín chỉ hoặc có số tín chỉ nhiều hơn và có điểm đánh giá từ 1,0 điểm (thang điểm 4) hoặc từ 4,0 điểm (thang điểm 10) thì được công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ.

- Thứ hai: công nhận, chuyển đổi theo nhóm môn học cho những học phần/môn học có tên học phần/môn học khác nhau nhưng có nội dung đào tạo giống nhau, có tổng số tín chỉ bằng nhau hoặc có số tín chỉ nhiều hơn đồng thời các học phần/môn học đã tích lũy có điểm đánh giá từ 1,0 điểm (thang điểm 4) hoặc từ 4,0 điểm (thang điểm 10) trở lên thì được công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ.

Điểm công nhận trong trường hợp này được tính tích lũy tín chỉ theo quy chế hiện hành.

Cụ thể như sau:

Bảng đối sánh tên, số tín chỉ của một số học phần/môn học lý luận chính trị

Chương trình đạo tạo ban hành theo Quyết định số 1345/QĐ-HVTC

ngày 27/11/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính

và công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ GD và ĐT)

STT

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Tên học phần/môn học

theo công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH

Số

tín chỉ

Tên học phần/môn học

theo Quyết định số 1345

Số

tín chỉ

1

Triết học Mác-Lênin

3

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1;

2

2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2;

3

3

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam;

3

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

Cộng số tín chỉ

9

 

11

 

Bảng đối sánh nội dung của một số học phần/môn học lý luận chính trị

Chương trình đạo tạo ban hành theo Quyết định số 1345/QĐ-HVTC

ngày 27/11/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính

và công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ GD và ĐT)

 

TT

Học phần/môn học

theo công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH

Nội dung so với học phần/môn học

theo Quyết định số 1345

1

Triết học Mác-Lênin

Nội dung cơ bản thuộc môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1

2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Nội dung cơ bản thuộc môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2 và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Nội dung cơ bản thuộc môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung giống môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

         Căn cứ kết quả bảng đối sánh trên, Khoa Tại chức và 03 Bộ môn ghi nhận:

         - Số tín chỉ của chương trình một số môn lý luận chính trị của chương trình đào tạo ban hành theo Quyết định số 1345/QĐ-HVTC ngày 27/11/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính nhiều hơn 02 tín chỉ so với công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         - Số môn học có tên, nội dung trùng nhau là 01 môn: môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời số tín chỉ môn học này ở chương trình đào tạo ban hành theo Quyết định số 1345/QĐ-HVTC ngày 27/11/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính nhiều hơn số tín chỉ của chương trình theo công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 01 tín chỉ.

         - Nhóm môn học Triết học Mác-Lênin; Kinh tế chính trị Mác-Lênin; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có số tín chỉ là 07; ít hơn 01 tín chỉ so với nhóm môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo Quyết định số 1345/QĐ-HVTC ngày 27/11/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính.

         - Nhóm môn học: Triết học Mác-Lênin; Kinh tế chính trị Mác-Lênin; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nội dung đào tạo trùng với nhóm môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2; Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo Quyết định số 1345/QĐ-HVTC ngày 27/11/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính. Trong đó:

         + Môn học Triết học Mác-Lênin có nội dung, thời gian đào tạo cơ bản thuộc môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1.

         + Môn học Kinh tế chính trị Mác-Lênin có nội dung, thời gian đào tạo cơ bản thuộc môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2 và Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

         + Môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có nội dung, thời gian đào tạo cơ bản thuộc môn học Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

         Từ kết quả rà soát, đối sánh trên, Khoa Tại chức và 03 Bộ môn: Triết học Mác-Lê nin; Kinh tế chính trị Mác-Lê nin; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh thống nhất chuyển đổi, công nhận kết quả học tập cho sinh viên khi đáp ứng các yêu cầu của một trong 02 nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc thứ nhất: công nhận, chuyển đổi theo từng học phần cho những học phần/môn học có cùng tên học phần/môn học, cùng số tín chỉ hoặc có số tín chỉ nhiều hơn và có điểm đánh giá từ 1,0 điểm (thang điểm 4) hoặc từ 4,0 điểm (thang điểm 10) thì được công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ.

         - Nguyên tắc thứ hai: công nhận, chuyển đổi theo nhóm môn học cho những học phần/môn học có tên học phần/môn học khác nhau nhưng có nội dung đào tạo giống nhau có tổng số tín chỉ bằng nhau hoặc có số tín chỉ nhiều hơn đồng thời các học phần/môn học đã tích lũy có điểm đánh giá từ 1,0 điểm (thang điểm 4) hoặc từ 4,0 điểm (thang điểm 10) trở lên thì được công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ.

         Điểm công nhận trong trường hợp này được tính tích lũy tín chỉ theo quy chế hiện hành.

         Cụ thể như sau:

STT

Tên học phần/môn học

theo Quyết định số 1345

Số

tín chỉ

Tên học phần/môn học; số tín chỉ được công nhận, chuyển đổi kết quả (đề suất)

Số

tín chỉ

 

Lý do đề suất công nhận chuyển đổi

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1;

2

Triết học Mác-Lênin

3

Đáp ứng yêu cầu của nguyên tắc thứ 2 (có nội dung và thời gian đào tạo giống nhau)

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2;

3

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

2

Đáp ứng yêu cầu của nguyên tắc thứ 2 (có nội dung và thời gian đào tạo giống nhau)

3

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam;

3

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

Đáp ứng yêu cầu của nguyên tắc thứ 2 (có nội dung và thời gian đào tạo giống nhau)

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Đáp ứng yêu cầu của nguyên tắc thứ nhất

 

Khoa Tại chức kính trình Ban Giám đốc Học viện phê duyệt công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trong chương trình đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học để tổ chức đào tạo theo các Quy định hiện hành.

Số lần đọc: 743
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA TẠI CHỨC
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04)37.338.680 37.338.681 37.338.682 Fax: :(04)37.304.320.
E-mail: | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoataichuc
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà