Tiếng Việt | English
Thứ năm, 10/08/2017 - 17:46

Giảng viên Học viện Tài chính được tạp chí quốc tế International Journal of Financial management khen thưởng
Ngày 08/08/2017, Hội đồng biên tập IASET global community đã lựa chọn và cấp Giấy chứng nhận khen thưởng bài báo ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM FOR THE MANAGEMENT OF VIETNAMESE SMALL & MEDIUM BUSINESS ENTERPRISES của tác giả PGS.,TS Chúc Anh Tú, Học viện Tài chính.

IASET global community là tập hợp nhiều Tạp chí quốc tế liên quan đến các lĩnh vực khoa học và công nghệ 08 Tạp chí; quản trị doanh nghiệp 04 Tạp chí; Văn hóa, nghệ thuật, sức khỏe 09 Tạp chí, nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu đăng bài của các Tác giả ở nhiều lĩnh vực. Trong đó International Journal of Financial management liên quan đến phạm vi kinh tế, có các thông số Impact Factor là 3.7987 và NAAS rating là 2.38.

Trích dẫn thông báo “Dear Dr. Chuc Anh Tu,

Greetings from the Editorial Team of  IASET global community. Hope you are doing great. 

Thank you very much for presenting your paper titled 'ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM FOR THE MANAGEMENT OF VIETNAMESE SMALL & MEDIUM BUSINESS ENTERPRISES' for the evaluation of IASET's Review Board.  We are happy to inform you that your paper had been adjudged and selected as ' BEST Paper ' and the jury had decided to award you for the excellence.. 

Kindly find attached ' Best Paper Award Certificate

All the very best.

Thanks  & Regards,

Chief Editor”

 Giấy Khen thưởng của International Journal of Financial Management

Đồng thời với việc Khen thưởng, thì hình ảnh và sơ lược thông tin Tác giả từ nay sẽ được lưu trữ và đăng trên Website của Tạp chí.

Đăng tải ảnh và sơ lược thông tin trên Website của Tạp chí

Đòi hỏi hội nhập quốc tế về đào tạo và NCKH là cần thiết trong điều kiện hiện nay, vì thế việc tăng cường tính chủ động trong tiếp cận với các Tạp chí quốc tế đạt chuẩn đã và đang được triển khai ngày càng mạnh mẽ.

Ảnh chụp từ bài báo của PGS.,TS Chúc Anh Tú đăng trên website của Tạp chí

Cấu trúc bài báo bao gồm các phần theo quy định là ABSTRACT (tóm tắt), KEYWORKS (từ khóa), LITERATURES REVIEW (tổng quan vấn đề nghiên cứu), LEGAL SYSTEM ON ACCOUNTING RULES FOR SMEs (các quy định pháp ký về kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa), RESULTS AND DISCUSSIONS (các kết quả và trao đổi), CONCLUSIONS (kết luận) và REFERENCES (danh mục tài liệu tham khảo). Nội dung cơ bản của bài báo đưa ra các giải pháp khả thi, hữu ích nhằm tăng cường sử dụng công cụ kế toán để quản trị các doanh nghiệp nhỏ và vừa .

Số lần đọc: 1552