Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 12/10/2017 - 15:20

Hội nghị Giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2017-2018
Ngày 11/10/2017, Học viện tổ chức Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2017-2018 với sự tham gia đầy đủ của Đảng ủy-Ban Giám đốc, các thành viên trong thành phần giao ban đào tạo.

Báo cáo hội nghị đã tập hợp được 64 ý kiến gửi lên từ các đơn vị và lắng nghe 12 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị về đánh giá công tác quản  lý đào tạo và quản lý phục vị đào tạo trong toàn Học viện. TS Nguyễn Đào Tùng – Trưởng ban Quản lý đào tạo đã báo cáo về kết quả thực hiện công tác học kỳ II năm học 2016-2017. Về đánh giá kết quả thực hiện công tác học kỳ II năm học 2016-2017: Trong học kỳ vừa qua các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã tích cực thực hiện công việc liên quan đến công tác quản lý và phục vụ đào tạo. Tuy nhiên, còn một số công việc chưa hoàn thành yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện.

TS. Nguyễn Đào Tùng – Trưởng ban Quản lý đào tạo báo cáo kết quả thực hiện công tác học kỳ II năm học 2016-2017

Phần thảo luận sau đó đã diễn ra sôi nổi. Các đại biểu đã tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến về những hoạt động đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Những trao đổi thẳng thắn, cởi mở và nhiều đề xuất có tính xây dựng cao đã thể hiện tầm quan trọng của hội nghị giao ban lần này.

Các đại biểu đóng góp ý kiến

Tổng kết hội nghị, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc Học viện đã đưa ra những kết luận trong buổi họp, trong đó sẽ tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm trong công tác đào tạo đến hết học kỳ I năm học 2017-2018.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ phát biểu tổng kết hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2017-2018

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 105