Tìm
English
Thứ ba, 11/01/2022 - 10:2

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Học viện Tài chính trong tình hình hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Từ đó cho thấy, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. 

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện Tài chính và tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

Tính đến 30/12/2021, toàn Đảng bộ có 674  đảng viên, trong đó: đảng viên chính thức là 576 đồng chí; đảng viên dự bị là 98 đồng chí (đảng viên là cán bộ, viên chức: 471 đồng chí; đảng viên là sinh viên: 203  đồng chí), sinh hoạt tại 30 chi bộ trực thuộc. Cán bộ, đảng viên trong đảng bộ có lối sống lành mạnh, giản dị, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, luôn yên tâm công tác, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Học viện.

Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ, Học viện tiếp tục đổi mới mọi mặt

hoạt động, nhờ đó chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chất lượng phục vụ tốt, các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn đáp ứng yêu cầu xã hội; uy tín, thương hiệu của Học viện tiếp tục được khẳng định mạnh ở trong nước, đang lan tỏa ra khu vực và quốc tế.

Về khó khăn: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ gặp một số khó khăn do tính đặc thù của Đảng bộ, là một cơ sở đào tạo có qui mô lên đến gần 20.000 sinh viên, học viên, cư trú không tập trung; cơ sở đào tạo phân tán ở nhiều địa điểm; cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học còn hạn chế so với quy mô đào tạo; bên cạnh đó, tác động của dịch bệnh covid, tình hình kinh tế - xã hội đất nước...làm cho kế hoạch công tác của Học viện bị ảnh hưởng…

Trong bối cảnh trên, Đảng bộ đã lãnh đạo Học viện phát huy thế mạnh, sự năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng, tăng cường, vai trò lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ được nâng cao.

Về tình hình sinh hoạt của các chi bộ:

Trong năm 2021, toàn bộ Đảng viên 30 chi bộ đều được học tập, quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Khối và Đảng ủy Bộ Tài chính, các chính sách & pháp luật của Nhà nước. 100% Đảng viên trong các chi bộ đều kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng viên trong các Chi bộ đều tích cực tuyên truyền vận động người thân trong gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng thời đều có tinh thần tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Luôn phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên

Đặc biệt, việc đổi mới cách thức sinh hoạt chi bộ thông qua một số hoạt động như việc học tập chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các Chi ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng các kế hoạch của Đảng ủy. Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các Chi ủy đã lồng ghép các nội dung chuyên môn đạt được nhiều kết quả đã nêu trong báo cáo tổng kết. Kết quả đạt được đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nâng cao vai trò và vị trí của các đơn vị tổ chức trong hệ thống chính trị của Học viện. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại chưa được như kỳ vọng, mong muốn.

Để tiếp tục đổi mới & nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời đáp ứng được nhiệm vụ sinh hoạt đảng trong tình hình hiện nay, cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, cấp ủy cần bám sát chức năng, nhiệm vụ để xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ.

Trước khi sinh hoạt, trong cấp ủy cần có sự phân công, chuẩn bị; trong sinh hoạt, đảng viên có trách nhiệm tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết, phát huy cao trí tuệ của tập thể; ...Chi ủy cần bám sát tình hình hoạt động thực tế của chi bộ để xây dựng nội dung sinh hoạt, trong đó tập trung vào những vấn đề trọng tâm; thông tin kịp thời về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của Cấp ủy đảng cấp trên; tổng hợp đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của chi bộ tháng trước theo nghị quyết chi bộ đã đề ra và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho tháng tiếp theo. Nghị quyết của chi bộ phải thiết thực, có tính khả thi và quá trình thực hiện phải được kiểm tra, giám sát kịp thời. Khi sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Bên cạnh đó, đảng viên làm công tác lãnh đạo quản lý, cấp ủy viên phải gương mẫu thực hiện tốt việc sinh hoạt đảng, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình.

Hai là, đối với các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 Cấp ủy chi bộ cần nghiên cứu chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ, tạo sự phong phú, lôi cuốn, tránh đơn điệu trong sinh hoạt. Tiếp tục kết hợp với các hoạt động của đơn vị, công đoàn để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng của buổi sinh hoạt chuyên đề.

Ba là, cần bố trí thời gian sinh hoạt hợp lý theo quy định

Đảng viên trong chi bộ phải tham gia đầy đủ; đồng thời tạo không khí dân chủ, cởi mở chân thành để đảng viên bộc lộ tâm tư nguyện vọng; cấp ủy cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho đảng viên thấy được việc tham gia sinh hoạt và phát biểu ý kiến không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi, là dịp thể hiện các chính kiến, được tham gia góp ý vào xây dựng Nghị quyết là tham gia xây dựng Đảng.

Bốn là, cần nâng cao tính chủ động, sáng tạo, năng lực, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, đặc biệt là vai trò của Bí thư và Phó Bí thư chi bộ.

Duy trì nề nếp sinh hoạt hàng tháng; thực hiện nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thỉ của Đảng và chính sách chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ là một biện pháp hết sức quan trọng để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Qua sinh hoạt chi bộ làm cơ sở để đề ra nghị quyết lãnh đạo đúng đắn, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn chi bộ. Qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung, chủ trương, biện pháp lãnh đạo của chi bộ, tiếp nhận thông tin, kinh nghiệm, hiểu biết mới, nâng cao nhận thức trách nhiệm nhằm phát huy tốt vai trò hạt nhân nòng cốt của mình trong đơn vị.

TS. Lương Quang Hiển (Bí thư chi bộ VP Đảng – Đoàn – Học viện Tài chính)
Số lần đọc: 3372
Các bài đã đăng
Thông báo

Danh sách liên kết