Danh mục

Tin mới

Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img1 Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img0

Xét dk TT, T.Nghiệp, chứng chỉ
Thứ hai, 23/01/2017 - 21:52

Thông báo danh sách sinh viên CQ51 đủ điều kiện đi thực tập (Ngành 1)

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  68 /TB-HVTC-KT&QLCL

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2017

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy khóa CQ51

đủ điều kiện thực tập cuối khóa

           

          Thừa lệnh Giám đốc Học viện Tài chính, Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo: 3.141 sinh viên hệ đại học CQ51 đủ điều kiện thực tập cuối khóa.

(Có bảng tổng hợp kết quả xét điều kiện thực tập, danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập kèm theo).

 

Nơi nhận:

TL. GIÁM ĐỐC

- Các khoa quản lý SV;

- Các BM chuyên ngành;

- Các lớp SV CQ 51;

- Lưu KT&QLCL.

 

TRƯỞNG BAN KT&QLCL

 

 

 

Phạm Trung Kiên

 

 

Danh sách sinh viên CQ51 đủ điều kiện đi thực tập:

1. Khoa Tài chính công

Chuyên ngành: Quản lý tài chính công

Chuyên ngành: Phân tích chính sách tài chinh

Chuyên ngành: Kế toán công

 

2. Khoa Thuế - Hải quan

Chuyên ngành: Thuế

Chuyên ngành: Hải quan

 

3. Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm

Chuyên ngành: Tài chính Bảo hiểm

Chuyên ngành: Ngân hàng

Chuyên ngành: Đầu tư tài chính

 

4. Khoa Tài chính quốc tế

Chuyên ngành: Tài chính quốc tế

 

5. Khoa Tài chính doanh nghiệp

Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp

Chuyên ngành: Định giá tài sản và kinh doanh bất động sản

 

6. Khoa Kế toán

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Chuyên ngành: Kiểm toán

 

7. Khoa Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp

Chuyên ngành: Marketing

 

8. Khoa Hệ thống thông tin kinh tế

Chuyên ngành: Tin học Tài chính kế toán

 

9. Khoa Ngoại ngữ

Chuyên ngành: Tiếng anh Tài chính kế toán

 

10. Khoa Kinh tế

Chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính

Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư tài chính

 

Số lần đọc: 3306
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà