Tiếng Việt | English
Thứ năm, 24/11/2016 - 9:55

Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017: Tăng cường hợp tác quốc tế đối với các cơ sở Giáo dục đại học
Bước vào thời kỳ hội nhập, hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng được nâng cao và chú trọng. Nhờ hoạt động này các trường đại học, cao đẳng và Học viện Tài chính nói riêng đã lĩnh hội được những thông tin, kinh nghiệm quý báu giúp cho tăng cường mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó, nó còn giúp Học viện quảng bá thương hiệu, tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên tới nền giáo dục toàn cầu.

Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục Đào tạo và tình hình thực tiễn, Bộ Giáo dục và đào tạo có văn bản hướng dẫn các trường đại học, học viện thực hiện nhiệm vụ về tăng cường hợp tác quốc tế năm học 2016-2017 như sau: (Trích Công văn số 5008/BGDĐT-GDĐH ngày 07/10/2016 v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với GDĐH và đào tạo sư phạm trình độ cao đẳng)

          1. Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa nguồn lực quốc tế, phát triển các chương trình hợp tác trao đổi sinh viên, giảng viên, hợp tác nghiên cứu, liên kết đào tạo, công nhận và chuyển đổi tín chỉ với các trường đại học có uy tín trên thế giới.

          2. Tăng cường áp dụng các phương pháp tiếp cận, các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chung của khu vực và quốc tế trong quá trình xây dựng, cập nhật chương trình và triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.

          3. Tăng cường đầu tư cho công tác hợp tác quốc tế về cơ sở vật chất, tài chính và con người; chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác hợp tác quốc tế.

          4. Tăng cường quảng bá hình ảnh về đất nước, con người, giáo dục Việt Nam ra thế giới, xây dựng các tài liệu quảng bá về hoạt động hợp tác quốc tế của trường; tổ chức cho cán bộ, giảng viên có điều kiện được học hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài.

          5. Nâng cao nhận thức, hiểu biết về Cộng đồng ASEAN, thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại trường, tăng cường hợp tác và nâng cao chất lượng đào tạo cho lưu học sinh nói chung và lưu học sinh Lào, Campuchia nói riêng. Đổi mới công tác tuyển sinh viên quốc tế cũng như dạy và học tiếng Việt.

          Bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tự chủ đại học, tăng cường công tác kiểm định chất lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác hợp tác quốc tế cần được thực hiện đảm bảo và phát triển hơn nữa góp phần đưa thương hiệu Học viện Tài chính không chỉ được biết đến trong nước mà còn vươn xa ra quốc tế.

 

Ban HTQT
Số lần đọc: 1805