Tiếng Việt | English
Thứ tư, 21/12/2016 - 9:21

TB V/v đăng ký nhu cầu thi thăng hạng viên chức năm 2016-2017
Số: 18 /TCCB ngày 18 tháng 12 năm 2016

Kính gửi:    Các đơn vị thuộc Học viện

 

  Căn cứ Công văn số 17742/BTC-TCCB ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính về việc đăng ký nhu cầu thi thăng hạng viên chức năm 2016-2017; Ban Tổ chức cán bộ đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai các nội dung sau:

  1. Lập danh sách viên chức đăng ký dự thi thăng hạng năm 2016-2017, gồm:

  - Danh sách viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016-2017 (Biểu 01);

  - Danh sách viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ cán sự, cao đẳng lên chuyên viên năm 2016-2017 (Biểu 02);

  - Danh sách viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ nhân viên lên chuyên viên năm 2016-2017 (Biểu 03);

  - Danh sách viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ nhân viên lên cán sự năm 2016-2017 (Biểu 04).

  2. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi: thực hiện theo quy định tại Mục II Quyết định số 3962/QĐ-BNV ngày 03/11/2016 của Bộ Nội vụ.

3. Một số lưu ý đối với viên chức dự thi thăng hạng chuyên viên lên chuyên viên chính:

  Về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chuyên viên chính quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 6 Thông tư 11/2014/TT-BNV: viên chức đáp ứng được tiêu chuẩn này phải tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án và có quyết định của cấp có thẩm quyền cử tham gia Ban chủ nhiệm, Ban soạn thảo đề tài, đề án; văn bản xác nhận đề tài, đề án đã được nghiệm thu và sản phẩm kèm theo.

Danh sách viên chức đăng ký dự thi thăng hạng của các đơn vị gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 26/12/2016 để kịp tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính. Mọi chi tiết xin liên hệ Ban TCCB, số ĐT 04.39334.113 (đ/c Thủy).

Lưu ý: các đơn vị vào Cổng thông tin điện tử của Học viện để tải các Biểu 01, 02, 03, 04; Quyết định 3962/QĐ-BNV và Thông tư 11/2014/TT-BNV.

Tải các Biểu mẫu

Tải Quyết định 3962/QĐ-BNV

Tải Thông tư 11/2014/TT-BNV

Ban TCCB
Số lần đọc: 1507