Tiếng Việt | English
Thứ tư, 15/02/2017 - 21:56

TB V/v xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017
Số: 101/HVTC - VP

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện.

          Căn cứ Nghị định số 27/2-15/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.

          Để tổ chức, triển khai thực hiện công tác xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” (NGND, NGƯT) lần thứ 14 năm 2017, Học viện hướng dẫn một số điểm chính như sau:

          I. ĐỐI TƯỢNG XÉT TẶNG

          1. Giảng viên đang công tác tại Học viện;

          2 Công chức, viên chức quản lý: Giám đốc, các Phó Giám đốc, viên chức làm nhiệm vụ quản lý tại Văn phòng, các Khoa, Ban, Viện, Trung tâm (không có chức năng đào tạo);

          3. Giảng viên, cán bộ quản lý đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội giữa hai lần xét tặng liền kề với năm xét tặng (Từ năm 2014 đến nay).

          II. NGUYÊN TẮC XÉT TẶNG

  1. Bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, dân chủ, tự nguyện trong việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

          2. Việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT phải chú trọng tới nhà giáo trực tiếp giảng dạy; nhà giáo là nữ.

          III. TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

          1. Tiêu chuẩn danh hiệu NGND

          Danh hiệu NGND được xét tặng cho các nhà giáo đã được phong tặng danh hiệu NGƯT và đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

          1.1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.

          1.2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc nhất có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.

          1.3. Đã được 01 lần tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh, bộ hoặc giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên.

          1.4. Sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể như sau:

  1.4.1. Đối với giảng viên:

  + Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực;

  + Chủ biên 02 giáo trình hoặc chủ biên 01 giáo trình và tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo hoặc tác giả 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo;

  + Tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế;

          + Hướng dẫn chính 02 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn 05 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

  1.4.2. Đối với cán bộ quản lý: Chủ trì 02 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền.

  Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn trên và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liền kề năm đề nghị xét tặng.

          1.5. Giảng viên có thời gian trực tiếp giảng dạy từ 20 năm trở lên. Cán bộ quản lý có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên, trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp giảng dạy.

          2. Tiêu chuẩn danh hiệu NGƯT

  Danh hiệu NGƯT được xét tặng cho các đối tượng đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

  2.1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.

  2.2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.

  2.3. Đã 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng; 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; 01 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ.

          2.4. Tài năng sư phạm, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể với từng đối tượng như sau:

          2.4.1. Đối với giảng viên:

  + Giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học viên đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập đạt chất lượng và hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học;

  + Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực;

  + Chủ biên 01 giáo trình hoặc tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy, hoặc tác giả của 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo;

  + Tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế;

  + Hướng dẫn chính 02 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn 05 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

  2.4.2. Đối với cán bộ quản lý:

  + Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền;

  + Tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

          Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn trên và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liền kề năm đề nghị xét tặng.

          2.5. Giảng viên có thời gian trực tiếp giảng dạy từ 15 năm trở lên. Cán bộ quản lý có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp giảng dạy.

          3. Các thành tích được thay thế tiêu chuẩn sáng kiến áp dụng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”

          - Giảng viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng được 01 sinh viên đoạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc tế; giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc gia được tính là có 01 sáng kiến cấp tỉnh, bộ.

          - Giảng viên, cán bộ quản lý tham gia biên soạn chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được nghiệm thu, được tính là có sáng kiến cấp tỉnh, bộ.

  - Giảng viên đạt giải Nhất trong các hội thi tay nghề ở cấp nào thì được tính là có sáng kiến ở cấp đó.

          IV. QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ

          1. Quy trình xét tặng

          Bước 1: Giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm

          - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Học viện thông báo đến cán bộ, viên chức trong đơn vị (bao gồm cả đối tượng đã nghỉ theo chế độ BHXH từ sau đợt xét năm 2014 đến nay) tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT. Các cá nhân tự giới thiệu và giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn;

          - Người có đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT chuẩn bị 01 bộ hồ sơ cá nhân theo mẫu của công văn này;

          - Thủ trưởng đơn vị triệu tập cuộc họp toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động làm việc hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên trong đơn vị. Cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 3/4 số cán bộ, viên chức, người lao động dự họp;

          - Thủ trưởng đơn vị thông báo thành tích của từng cá nhân đề nghị xét tặng, tổ chức việc thảo luận, lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai. Cá nhân đạt số phiếu tín nhiệm từ 80% trở lên được đưa vào danh sách xét chọn.

          Bước 2: Tổ chức thẩm định hồ sơ và thăm dò dư luận

  - Tổ thư ký thẩm định hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Hội đồng Học viện quyết định công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng bằng hình thức niêm yết công khai và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Học viện trong thời gian ít nhất là 10 ngày làm việc để lấy ý kiến dư luận;

          - Tổ thư ký tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả thăm dò dư luận; gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các thành viên Hội đồng và tổ chức cuộc họp Hội đồng.

          Bước 3: Họp Hội đồng và hoàn thiện hồ sơ.

          - Hội đồng thẩm định về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ; các tiêu chuẩn của cá nhân theo danh hiệu đề nghị;

          - Hội đồng xử lý kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (nếu có), thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT;

          - Hội đồng hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi lên Hội đồng cấp trên đối với các nhà giáo đạt từ 90% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng có tên trong quyết định.

          2. Hồ sơ đề nghị xét tặng

          2.1. Hồ sơ đề nghị xét tặng của cá nhân (02 bộ) gồm:

           - Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT theo mẫu số 01 ban hành kèm theo công văn này;

          - Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân theo mẫu số 02 ban hành kèm theo công văn này;

          - Các tài liệu chứng minh thành tích cống hiến trong hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và những đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo gồm bản sao: Giấy chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến; biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học; trang bìa giáo trình có ghi tên tác giả và nhà xuất bản; bằng chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT; danh mục bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

          Ghi chú: Mẫu số 01, 02 lấy trên website của Học viện. (Tải mẫu số 01, 02)

          2.2. Hồ sơ của các đơn vị gửi lên Hội đồng cấp Học viện bao gồm:

          - Biên bản họp và kết quả lấy phiếu tín nhiệm của đơn vị;

          - Danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng;

          - 02 bộ hồ sơ đề nghị xét tặng của cá nhân.

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Hồ sơ của các đơn vị gửi về Văn phòng Học viện số 8, Phan Huy Chú trước ngày 28/02/2017. Quá thời hạn trên, Học viện không chịu trách nhiệm về đề nghị xét tặng của đơn vị.

Văn phòng HV
Số lần đọc: 1004