Tiếng Việt | English
Thứ năm, 16/02/2017 - 10:18

TB: Kết quả họp Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2016
Số: 111 /HVTC-TCCB Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

Kính gửi:  Các đơn vị thuộc Học viện

- Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

- Căn cứ Quyết định số 2796/QĐ-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP;

Ngày 16/02/2017 Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2016 của Học viện đã họp trên cơ sở vận dụng tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc và cấp độ thành tích được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV và Quyết định số 2796/QĐ-BTC.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng ngày 16/02/2017 về việc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2016,

Ban TCCB thông báo đến các đơn vị kết quả như sau:

- Tổng số CC, VC, LĐHĐ của Học viện tính đến 31/12/2016 là: 741 người

- Chỉ tiêu được nâng bậc lương trước hạn 2016 là: 10% x 741 = 74 người

- Tổng số cá nhân được đề nghị NLTH từ các đơn vị là: 77 người

* Trong đó:

- Số cá nhân dự kiến NLTH-2016: 72 người

- Số cá nhân không đủ điều kiện xét NLTH-2016: 05 người 

(Danh sách viên chức đủ điều kiện được nâng lương trước hạn)

Trên đây là kết quả họp xét nâng bậc lương trước thời hạn của Hội đồng. Đề nghị các đơn vị thông báo kết quả cuộc họp cho viên chức và người lao động trong đơn vị biết. Mọi ý kiến thắc mắc, đơn vị gửi về Ban TCCB trước ngày 24/02/2017, liên hệ trực tiếp đ/c Thủy, ĐT: 043.9334.113.

Ban TCCB
Số lần đọc: 1339