Tiếng Việt | English
Chủ nhật, 05/03/2017 - 10:8

Công văn v/v chuẩn bị cho hội nghị tổng kết đào tạo học cùng lúc hai chương trình
Số: 183/CV- HVTC Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2017

Để phục vụ cho hội nghị tổng kết đào tạo học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ từ khoá 48 đến nay, Học viện đề nghị các đơn vị báo cáo, đánh giá công tác quản lý, phục vụ, giảng dạy học cùng lúc hai chương trình và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo (có nội dung kèm theo) 

Các ý kiến đóng góp bằng văn bản và gửi về phòng 317 - Ban Quản lý đào tạo (đ/c Nga) hoặc gửi vào địa chỉ email: doanthuynga@hvtc.edu.vn trước ngày 10/3/2017 (thứ 6).

Nội dung cơ bản các đơn vị cần tập trung góp ý, đánh giá

(Kèm theo Công văn  số 183/CV-HVTC ngày 03/3/2017của Giám đốc Học viện)

1. Ban Quản lý đào tạo

- Rà soát, nghiên cứu lại chương trình đào tạo của học cùng lúc hai chương trình

- Nghiên cứu cách thức tổ chức học lại, học cải thiện cho sinh viên học cùng lúc hai chương trình vì thời gian học trùng nhau.

- Quản lý đề cương chi tiết học phần/môn học.

- Các vấn đề phát sinh khác trong quá trình đào tạo.

- Hiến kế các biện pháp phát huy hiệu quả đào tạo.

2. Ban Công tác chính trị và sinh viên

- Đánh giá công tác tuyên truyền.

- Đánh giá xây dựng quy định học bổng, quản lý sinh viên.

- Đánh giá công tác cố vấn học tập.

- Những vướng mắc phát sinh khác trong quá trình quản lý sinh viên.

- Hiến kế các biện pháp phát huy hiệu quả đào tạo.

3. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng

- Phân tích, đánh giá kết quả hàng năm; phương pháp đánh giá kết quả của bộ môn đối với sinh viên, quản lý điểm, tổ chức thi lại.

- Phân tích, đánh giá phản hồi của sinh viên.

- Những nhiệm vụ phát sinh khác trong quá trình đào tạo.

- Hiến kế các biện pháp phát huy hiệu quả đào tạo.

4. Ban Tài chính kế toán

- Đánh giá xây dựng phương án thu, chi cho học cùng lúc hai chương trình.

- Những nghiệp vụ thanh toán phát sinh khác theo thực tế đào tạo.

- Hiến kế các biện pháp phát huy hiệu quả đào tạo.

5. Các Khoa quản lý sinh viên

- Đánh giá nhiệm vụ quản lý sinh viên theo đúng chức năng nhiệm vụ.

- Phối hợp với các Ban triển khai các hoạt động hỗ trợ quản lý, phục vụ và giảng dạy học cùng lúc hai chương trình.

- Các vấn đề phát sinh khác trong quá trình đào tạo

- Hiến kế các biện pháp phát huy hiệu quả đào tạo

- Khoa Tài chính doanh nghiệp, Kế toán:  Tổ chức họp với các lớp sinh viên để lấy ý kiến đóng góp (có đại diện Ban QLĐT hoặc Ban KT&QLCL, CTCT&SV), tập hợp ý kiến của sinh viên và có báo cáo tổng kết gửi về Ban QLĐT trước ngày 10/3/2017.

6. Bộ môn

- Đánh giá quản lý hoạt động giảng dạy, phương pháp giảng dạy của giảng viên

- Đánh giá quản lý học tập; chuẩn đầu ra của sinh viên;

- Những nhiệm vụ phát sinh khác trong quá trình đào tạo.

- Hiến kế các biện pháp phát huy hiệu quả đào tạo

7. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, CLB

- Đánh giá các hoạt động của sinh viên học cùng lúc hai chương trình tham gia ở Đoàn TN, Hội SV và các CLB; cách thức tổ chức cho sinh viên học hệ này như thế nào?

8. Các lớp sinh viên học cùng lúc hai chương trình

- Tổ chức họp lớp và đưa ra ý kiến với Ban chủ nhiệm Khoa, Cố vấn học tập để chuẩn bị cho hội nghị tổng kết đào tạo cùng lúc hai chương trình.

- Hiến kế các biện pháp phát huy hiệu quả đào tạo.

9. Những khó khăn và đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo học cùng lúc hai chương trình, thu hút SV vào học

- Về công tác tổ chức tuyển sinh, đào tạo

- Về công tác tổ chức tuyên truyền

- Về công tác quản lý sinh viên

- Về công tác tài chính, cơ sở vật chất

- Về công tác hoạt động Đoàn thanh niên

- Về công tác đánh giá ý kiến phản hồi kết quả giảng dạy, kết quả học tập của sinh viên, kết quả hoạt động phục vụ đào tạo

- …….

 

Ban QLĐT
Số lần đọc: 1026