Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 10/03/2017 - 10:19

Thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU

NGND-NGƯT NĂM 2017

 

 
 
 

 

 

Số: 200/TB-HVTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

                Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

                                                         

THÔNG BÁO

Thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu

“Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017

 

   Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 13/3/2015 của Chính phủ quy định về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”;

   Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm của các Nhà giáo tại các đơn vị thuộc Học viện; danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT gồm:

   - Danh hiệu NGND: 02 Nhà giáo

          - Danh hiệu NGƯT: 02 Nhà giáo

          Sau khi thẩm định hồ sơ, tổ thư ký báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định công khai danh sách và thăm dò dư luận đối với các Nhà giáo đủ tiêu chuẩn trước khi Hội đồng Học viện xem xét lấy phiếu tín nhiệm.

   1. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGND: 02 Nhà giáo.

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

  1.  

PGS.TS. Trần Xuân Hải

Trưởng ban Quản lý khoa học

  1.  

PGS.TS. Phạm Thị Kim Vân

Phó trưởng khoa Hệ thống Thông tin kinh tế

          2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT: 01 Nhà giáo

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

  1.  

TS. Ngô Thanh Hoàng

Phó trưởng ban Quản lý khoa học

 

          Việc công khai được thực hiện bằng hình thức thông báo tới các đơn vị trong Học viện và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Học viện www.hvtc.edu.vn.

          Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị; Ban Công tác chính trị và sinh viên, Đoàn Thanh niên thông báo đến sinh viên Học viện. Các ý kiến phản hồi từ các đơn vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân gửi về Thường trực Hội đồng (Văn phòng Học viện), Số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 20/3/2017. Quá thời hạn trên mọi ý kiến, khiếu nại Hội đồng không giải quyết./.

 

Nơi nhận:                              

- BGĐ, CĐ, ĐTN;

- Các đơn vị trong Học viện;

- Website của Học viện;

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

(Đá ký)

 

Nguyễn Trọng Cơ

 

Số lần đọc: 460