Tiếng Việt | English
Thứ tư, 19/04/2017 - 10:52

Lịch phát học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ 2/2016-2017
Ban Tài chính Kế toán phát học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ 2/2016-2017 cho sinh viên; Phụ cấp lớp trưởng các lớp (NC) năm học 2016-2017, theo thời gian sau:

Thứ 2: Ngày 24 tháng 4 năm 2017: khoá 51

Thứ 3: Ngày 25 tháng 4 năm 2017: khoá 52

Thứ 4: Ngày 26 tháng 4 năm 2017: khoá 53

Thứ 5: Ngày 27 tháng 4 năm 2017: khoá 54

Đề nghị Lớp trưởng mang theo thẻ sinh viên đến phòng 207- Ban Tài chính Kế toán để nhận học bổng và trợ cấp xã hội cho lớp; Phụ cấp lớp trưởng các lớp (NC), theo đúng thời gian quy định.

Ban TCKT
Số lần đọc: 1837