Tiếng Việt | English
Thứ hai, 08/05/2017 - 13:52

TB V/v bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017
Số: 394/HVTC-VP ngày 05 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng Học viện hướng dẫn các đơn vị tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng theo các tiêu chuẩn sau: (có hướng dẫn kèm theo).

          Các đơn vị chủ động bố trí thời gian họp, hoàn thiện hồ sơ, minh chứng theo hướng dẫn và nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định như sau:

          - Thu hồ sơ tại cơ sở Đức Thắng: Ngày 28-29/6/2017.

                   (Phòng 106, Văn phòng Học viện).

          - Thu hồ sơ tại cơ sở Phan Huy Chú: Ngày 30/6/2017.

                   (Phòng 106, Văn phòng Học viện).

          Thủ trưởng các đơn vị thuộc Học viện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung, mẫu biểu và thời gian quy định của văn bản này./.

            Ghi chú: Hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng kèm theo và các mẫu hồ sơ lấy trên website của Học viện.

Tải file Hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 tại ĐÂY

Tải các Mẫu báo cáo tại ĐÂY

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 1454