Tiếng Việt | English
Thứ ba, 27/06/2017 - 21:47

TB V/v hoãn xét công nhận tốt nghiệp CQ51 (ngành 2)
Số: 69/TB-KT&QLCL ngày 27 tháng 6 năm 2017

Theo điều 27, mục 4, Quy định 354/QĐ-HVTC ngày 12/4/2012 của Giám đốc Học viện Tài chính: Sinh viên chưa muốn xét và công nhận tốt nghiệp để học cải thiện điểm trung bình chung tích lũy đối với các học phần bị điểm D phải làm đơn xin hoãn công nhận tốt nghiệp gửi Ban Khảo thí và QLCL chậm nhất 7 ngày trước khi Hội đồng họp xét tốt nghiệp. Thực hiện quy định này và để tạo điều kiện cho sinh viên nắm bắt được thông tin về việc xét tốt nghiệp, Ban Khảo thí và QLCL thông báo:

Sinh viên CQ51 (ngành 2) có nhu cầu hoãn xét và công nhận tốt nghiệp để học cải thiện điểm trung bình chung tích lũy phải làm đơn gửi về Ban Khảo thí & QLCL (Phòng 305) chậm nhất ngày 07/8/2017.

Theo điều 27, mục 4, Quy định 354/QĐ-HVTC ngày 12/4/2012 của Giám đốc Học viện Tài chính: Sinh viên chưa muốn xét và công nhận tốt nghiệp để học cải thiện điểm trung bình chung tích lũy đối với các học phần bị điểm D phải làm đơn xin hoãn công nhận tốt nghiệp gửi Ban Khảo thí và QLCL chậm nhất 7 ngày trước khi Hội đồng họp xét tốt nghiệp. Thực hiện quy định này và để tạo điều kiện cho sinh viên nắm bắt được thông tin về việc xét tốt nghiệp, Ban Khảo thí và QLCL thông báo:

Sinh viên CQ51 (ngành 2) có nhu cầu hoãn xét và công nhận tốt nghiệp để học cải thiện điểm trung bình chung tích lũy phải làm đơn gửi về Ban Khảo thí & QLCL (Phòng 305) chậm nhất ngày 07/8/2017.

 

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 452