Tiếng Việt | English
Thứ tư, 28/06/2017 - 14:8

Kết luận của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa CQ51
Ngày 28 tháng 06 năm 2017, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa CQ51 đã họp và quyết định các vấn đề sau:

1. Nhất trí với nội dung báo cáo của Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng họp xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa CQ 51.

2. Giao cho các ban :

- Ban Khảo thí và QLCL hoàn thiện rà soát kết quả học tập của sinh viên, đảm bảo tính chính xác về số liệu.

- Ban Quản lý đào tạo rà soát chương trình đào tạo.

- Ban Công tác chính trị và sinh viên rà soát và đảm bảo tính chính xác về hồ sơ sinh viên.

- Ban Tài chính Kế toán rà soát các trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp còn nợ học phí.

Thời gian hoàn thành trước ngày 29/6/2017.

3. Ban Khảo thí và QLCL nhập điểm và bổ sung vào danh sách tốt nghiệp cho những sinh viên có điểm học lại, học cải thiện nộp về Ban Khảo thí đến hết 30/6/2017.

4. Ban Khảo thí và QLCL cho sinh viên nộp bổ sung hoặc rút đơn xin hoãn xét tốt nghiệp đến hết 11h30 ngày 29/6/2017.

 5. Thời hạn chốt danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp: ngày 30/6/2017. Sau thời hạn trên, Ban Khảo thí và QLCL sẽ trình Giám đốc Học viện kết quả xét công nhận tốt nghiệp chính thức cùng Quyết định công nhận tốt nghiệp cho số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 555