Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 16/08/2017 - 16:3

Kết luận của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa CQ51 (song ngành)
Số: 96 /TB - HVTC ngày 17 tháng 08 năm 2017

Ngày 14 tháng 08 năm 2017, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa CQ51( song ngành) đã họp và quyết định các vấn đề sau:

1. Nhất trí với nội dung báo cáo của Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng họp xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa CQ 51(song ngành).

2. Giao cho các ban :

- Ban Khảo thí và QLCL rà soát kết quả học tập của sinh viên, đảm bảo tính chính xác về số liệu.

- Ban Quản lý đào tạo rà soát chương trình đào tạo.

- Ban Công tác chính trị và sinh viên rà soát và đảm bảo tính chính xác về hồ sơ sinh viên.

- Ban Tài chính Kế toán rà soát các trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp còn nợ học phí.

Thời gian hoàn thành trước ngày 15/8/2017.

3. Thời hạn chốt danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ngày 15/08/2017. 

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 1531