Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 21/08/2017 - 13:29

TB v/v thực hiện bảo hiểm y tế( BHYT) sinh viên năm học 2017- 2018
Số: 778/ TB- HVTC Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

                      Kính gửi: - Ban Tài chính Kế toán.

                                      - Ban Công tác chính trị và Sinh viên.

                                      - Ban Quản lý Đào tạo.

                                      - Ban chủ nhiệm- VP các Khoa quản lý Sinh viên.

          Căn cứ luật bảo hiểm y tế( BHYT) của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ tư; số 25/2008/ QH12 ngày 14/11/2008;

          Thực hiện công văn số 1656/BHXH- TP ngày 06/ 8/2015 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn bổ sung bảo hiểm y tế Học sinh- Sinh viên và Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo thông tư số 41/2014/BYT- BTC;

          Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc triển khai quy trình thu bảo hiểm xã hội( BHXH), bảo hiểm y tế( BHYT);

Theo công văn số 492/ BHXH- QLT ngày 07/ 8/2017 của Bảo hiểm xã hội quận Bắc Từ Liêm về việc phối hợp cấp mã sổ BHXH cho người lao động;

          Để thực hiện tốt công tác BHYT cho sinh viên năm học 2017- 2018. Ban Giám đốc Học viện đề nghị các Ban, Khoa liên quan đôn đốc, nhắc nhở sinh viên biết và thực hiện( đối với sinh viên CQ52,53,54). Riêng sinh viên khoá CQ55 kinh phí thu BHYT được đưa vào giấy gọi nhập học. Mức thu cụ thể sau:

Theo mức lương cơ sở hiện tại là 1.300.000đ, mức đóng BHYT sinh viên tính bằng: 1.300.000đ  x 4,5% x 12 tháng  = 702.000đ.

Trong đó: - Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 210.600đ.

                           - Sinh viên đóng 70%                     = 491.400đ.

                          Tổng mức thu BHYT sinh viên là: 491.400đ. ( Bốn trăm chín mươi mốt nghìn bốn trăm đồng).

          Văn phòng các Khoa, Ban cán sự các lớp thu kinh phí mua BHYT và nộp tiền về Ban Tài chính Kế toán; danh sách sinh viên được gửi kèm thông báo, đề nghị sinh viên kê khai đầy đủ theo hướng dẫn tại phần Lưu ý và nộp về Trạm y tế từ ngày 01/ 9/2017 đến ngày 15/ 9/2017  để tổng hợp làm thủ tục mua và phát hành thẻ.   

Bấm vào đây để tải mẫu danh sách và tờ khai

Trạm Y tế
Số lần đọc: 883