Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 09/10/2017 - 11:7

Công văn đề nghị duyệt đăng ký tín chỉ cho sinh viên
Kính gửi: Các thầy cô cố vấn học tập

Tính đến thời điểm 9h45 phút  ngày 09/10/2017 vẫn còn một số sinh viên đã đăng ký tín chỉ bổ sung học phần các môn học kỳ 1/2017-2018 nhưng vẫn chưa được duyệt đăng ký tín chỉ.

Để đảm bảo cho công tác tính thu học phí đúng thời gian. Ban Tài chính kế toán kính đề nghị các Thầy, Cô cố vấn học tập hoàn thành việc duyệt đăng ký tín chỉ cho sinh viên đã đăng ký tín chỉ bổ sung ở học kỳ 1 năm học 2017-2018 chưa được duyệt đăng ký tín chỉ chậm nhất vào 15h ngày 10/10/2017 (Tải danh sách lớp chưa được duyệt).

Ban TCKT
Số lần đọc: 476