Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 07/11/2017 - 9:7

Kết quả bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng Năm học 2016 - 2017
Số: 1096/TB-HVTC ngày 06 tháng 11 năm 2017

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào danh sách đề nghị từ Hội đồng TĐ - KT các đơn vị.

Hội đồng TĐ - KT Học viện đã tiến hành họp, bình xét, thống nhất danh sách bỏ phiếu. Kết quả đạt như sau:

I. Đối với các danh hiệu thi đua cấp cơ sở: Tải danh sách

1. Danh hiệu Lao động tiên tiến: 687 cá nhân và 77 tập thể

2. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 120 cá nhân

II. Đối với danh hiệu thi đua, khen thưởng từ cấp Bộ trở lên: Tải danh sách

1. Đề nghị Hội đồng TĐ-KT Bộ Tài chính xét tặng:

- Tập thể Lao động xuất sắc: 72 tập thể

- Bằng khen của Bộ trưởng: 22 tập thể và 152 cá nhân

- Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính: 08 cá nhân

2. Đề nghị Hội đồng TĐ - KT Bộ Tài chính xem xét, trình Hội đồng TĐ-KT Nhà nước xét tặng thưởng:

- Huân chương Độc lập hạng Nhất: 01 tập thể

- Huân chương Lao động hạng Ba: 01 cá nhân

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 08 cá nhân

- Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 01 cá nhân

Đề nghị các đơn vị lấy danh sách kết quả trên website của Học viện, xem xét kết quả và nếu có ý kiến xin gửi về Thường trực Hội đồng TĐ-KT (Văn phòng Học viện) số 8, Phan Huy Chú trước ngày 10/11/2017.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 2454