Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 17/11/2017 - 11:26

Lịch khám sức khỏe thực tập và ra trường của Sinh viên CQ52

Thời gian: 04 ngày , Từ 28/11/2017(Thứ Ba) đến 01/12/2017 (Thứ Sáu)

Sáng:7h30 -11h30, Chiều:13h -17h

Địa điểm: Trạm y tế HVTC, Tầng 1 nhà B9 số 1 Lê Văn Hiến

 

Thời gian

Khám sáng

Khám chiều

Lớp tín chỉ (LT)

Sỹ số khám

Lớp tín chỉ (LT)

Sỹ số khám

 

28/11/2017

(Thứ Ba)

52.02(1+2)_ LT

52.03.1_LT

52.08(1+2)_LT

52.11.3_LT

52.32.2

452

52.01(1+2)_LT

52.05(1+2)_LT

52.11(1+2)_LT

52.62.1_LT

469

29/11/2017

(Thứ Tư)

52.11(4+7+8)_LT

52.15(1+2)_LT

52.16.1_LT

454

52.11(5+6)_LT

52.15.3_LT

52.18.1_LT

52.21.(3+4)_LT

456 

30/11/2017

(Thứ Năm)

52.19.1_LT

52.21(1+2+5+9)_LT

52.22.5_LT

449

 

52.21(6+7+8+9+11)_LT

52.23.(1+2)_LT

 

424

01/12/2017

(Thứ Sáu)

52.21.10_LT

52.22(1+2)_LT

52.31(1+2)_LT

52.32.1_LT

52.63.1_LT

481

52.22(3+4)_LT

52.41(1+2)_LT

52.51(1+2+3)_LT

52.61.1_LT

 

473 

 
Số lần đọc: 851