Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 05/01/2018 - 10:5

TB V/v: Hoãn xét công nhận tốt nghiệp và xin xét công nhận tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy Khóa 52 chương trình 1 và chương trình 2
Để tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 52 nắm bắt được thông tin về việc xét tốt nghiệp, Ban Khảo thí và QLCL thông báo:

1. Yêu cầu Sinh viên kiểm tra đối chiếu kết quả học tập của cá nhân trên phần mềm quản lý kết quả đào tạo của Học viện với thực tế. Mọi thắc mắc về điểm đánh giá học phần sinh viên phải phản hồi trực tiếp cán bộ quản lý điểm của Ban Khảo thí & QLCL chậm nhất 7 ngày trước khi Hội đồng họp xét tốt nghiệp đối với mỗi đợt xét.

 2. Sinh viên Khóa 52 đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp và có nhu cầu xét công nhận tốt nghiệp lần đầu của Khóa học (Tháng 6/2018) không phải đăng ký xét công nhận tốt nghiệp với Ban Khảo thí & QLCL. Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa muốn xét và công nhận tốt nghiệp để học cải thiện điểm trung bình chung tích lũy đối với các học phần bị điểm D, D+ phải làm đơn xin hoãn công nhận tốt nghiệp gửi Ban Khảo thí và QLCL chậm nhất 7 ngày trước khi họp Hội đồng xét tốt nghiệp.

            Theo các mốc thời gian như sau:

* Sinh viên Hệ Đại học chính quy Khóa 52 – Chương trình 1 thời gian nộp đơn hoãn xét tốt nghiệp và phản hồi thắc mắc điểm từ ngày 10/05/2018.

* Sinh viên Hệ Đại học chính quy Khóa 52 – Chương trình 2 thời gian nộp đơn hoãn xét tốt nghiệp và phản hồi thắc mắc điểm từ ngày 10/06/2018.

            * Sinh viên có đơn xin hoãn xét tốt nghiệp ở đợt xét đầu của Khóa học; sinh viên nợ môn, nợ chứng chỉ sau khi trả nợ đủ các học phần môn học: có nhu cầu xét và công nhận tốt nghiệp vào đợt tiếp theo phải làm đơn nộp cho Ban khảo thí & QLCL theo kế hoạch cụ thể sau:

            Đợt bổ sung tháng 03: nộp đơn xin xét CNTN từ ngày 01/3 - 20/3 hàng năm.

            Đợt bổ sung tháng 06: nộp đơn xin xét CNTN từ ngày 01/6 - 20/6 hàng năm.

            Đợt bổ sung tháng 09: nộp đơn xin xét CNTN từ ngày 01/9 - 20/9 hàng năm.

            Đợt bổ sung tháng 12: nộp đơn xin xét CNTN từ ngày 01/12 - 20/12 hàng năm.

            Họp Hội đồng xét tốt nghiệp chậm nhất ngày 25 cùng tháng của các đợt xét!

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 428