Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 31/01/2018 - 10:21

Danh sách các lớp chưa được duyệt kết quả đăng ký tín chỉ học lại, học cải thiện kỳ 2 năm học 2017-2018

Ban CTCT&SV và Ban TCKT kính đề nghị các thầy cô giáo là cố vấn học tập các lớp sinh viên CQ54, CQ55 (trong danh sách kèm theo) thực hiện phê duyệt kết quả đăng ký tín chỉ học lại, học cải thiện của kỳ 2, năm học 2017-2018.
Thời gian hoàn thành: trước 16g00 ngày 31/01/2018
Lịch thu học phí bắt đầu từ ngày 01/02/2018
Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 303