Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 05/04/2018 - 16:53

TB: v/v Xét miễn học, miễn thi và qui đổi điểm các học phần Tiếng Anh đối với sinh viên hệ Đại học Chính quy khóa 55 có văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế
Số: 162/TB-HVTC ngày 27 tháng 02 năm 2018

Căn cứ vào Tờ trình số 113/TTr-QLĐT ngày 07/11/2017 của Ban Quản lý đào tạo về việc thực hiện miễn học, miễn thi và qui đổi điểm các học phần Tiếng Anh tại Học viện Tài chính;

Căn cứ vào Quyết định số 134/QĐ-HVTC ngày 25/01/2018 của Học viện Tài chính về việc thành lập Hội đồng xét miễn học, miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh tại Học viện Tài chính;

Để chuẩn bị triển khai công tác xét miễn học, miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh tại Học viện Tài chính, Hội đồng miễn học, miễn thi và qui đổi điểm các học phần Tiếng Anh đề nghị các khoa quản lý sinh viên và sinh viên liên quan một số nội dung sau:

I. Khoa Quản lý sinh viên

1. Tiếp nhận đơn xin miễn học miễn thi các học phần Tiếng Anh; văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh bản phô tô công chứng và bản gốc của sinh viên thuộc Khoa quản lý đủ điều kiện miễn học, miễn thi và qui đổi điểm các học phần Tiếng Anh như sau:

- Đối với sinh viên đại trà có một trong các chứng chỉ sau: B1 50 điểm, FCE 45 điểm, PET 70 điểm, BEC Vantage 45 điểm, BEC Preliminary 65 điểm, ICFE 50 điểm, ILCE 50 điểm, BULATS 40 điểm, TOEIC 450 điểm, IELTS 4.5 điểm, TOEFL PBT 450 điểm, TOEFL iBT45 điểm, TOEFL CBT 133 điểm hoặc có bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

- Đối với sinh viên chất lượng cao có một trong các chứng chỉ sau: B1 80 điểm, FCE 51 điểm, PET 80 điểm, BEC Vantage 55 điểm, BEC Preliminary 80 điểm, ICFE 50 điểm, ILCE 50 điểm, BULATS 50 điểm, TOEIC 550 điểm, IELTS 5.0 điểm, TOEFL PBT 475 điểm, TOEFL Ibt53 điểm, TOEFL CBT 153 điểm hoặc có bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

- Văn bằng, chứng chỉ phải có trước thời điểm 19/9/2017 (thời điểm mới tuyển sinh khóa 55 hệ đại học chính quy Học viện Tài chính).

- Văn bằng, chứng chỉ còn hiệu lực tại thời điểm 05/6/2017 (thời điểm nộp hồ sơ tuyển sinh khóa 55 hệ đại học chính quy Học viện Tài chính).

2. Sau thời gian tiếp nhận đơn xét miễn học miễn thi, Hội đồng sẽ cử người đến khoa để thu văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh của sinh viên trước ngày 12/3/2018. Dự kiến 17/4/2018 sẽ thông báo kết quả xét miễn học miễn thi và qui đổi điểm

3. Đề nghị văn phòng khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

II. Nhiệm vụ của sinh viên

Nộp đơn miễn học, miễn thi và qui đổi điểm các học phần Tiếng Anh (theo mẫu đính kèm) [XEM TẠI ĐÂY] và văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế bản phô tô công chứng và bản gốc kèm theo về Khoa Quản lý sinh viên từ ngày 01/03/2018 đến ngày 10/3/2018.

Số lần đọc: 1947
Các bài đã đăng