Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 28/03/2018 - 8:40

TB: v/v Chuẩn bị triển khai rút bớt học phần đợt 2 học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên hệ đại học chính quy thuộc diện cảnh báo kết quả học tập
Số: 48/TB-QLĐT ngày 27 tháng 3 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 243/TB-HVTC ngày 13/3/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về Kết luận của Hội đồng xét phân loại kết quả học tập hệ Đại học chính quy học kỳ I năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Thông báo số 991/TB-HVTC ngày 04/10/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v Tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2017 – 2018 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy;

Để chuẩn bị triển khai việc tổ chức rút bớt học phần học kỳ II năm học 2017-2018 theo quy định, Ban QLĐT phải căn cứ vào danh sách sinh viên diện cảnh báo học tập hệ Đại học chính quy học kỳ I năm học 2017-2018 do Ban KT&QLCL lưu hành. Tuy nhiên, hiện Ban KT&QLCL đang hoàn thiện danh sách sinh viên diện cảnh báo học tập hệ Đại học chính quy học kỳ I năm học 2017-2018 nên để chủ động hơn trong việc triển khai công tác giảng dạy, học tập đợt 2 học kỳ II năm học 2017-2018, Ban QLĐT thông báo như sau:

1- Ban QLĐT sẽ thực hiện việc rút bớt học phần đợt 2 học kỳ II năm học 2017-2018 ngay sau khi Ban KT&QLCL lưu hành danh sách sinh viên diện cảnh báo học tập hệ Đại học chính quy học kỳ I năm học 2017-2018.

Sinh viên diện cảnh báo kết quả học tập hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2017-2018 chủ động theo dõi thông tin thường xuyên trên Website của HVTC hoặc liên hệ với Khoa QLSV liên quan để biết thông tin kịp thời.

2- Sinh viên hệ đại học chính quy thuộc diện cảnh báo kết quả học tập học kỳ I năm học 2017-2018 đã đăng ký học các học phần thuộc học kỳ II năm học 2017 - 2018 vượt quá 14 tín chỉ (tại thời điểm đầu học kỳ hoặc đăng ký bổ sung) phải rút bớt học phần theo quy định hiện hành.

3- Quy trình thực hiện việc tổ chức rút bớt học phần đợt 2 học kỳ II năm học 2017-2018 đối với SV đăng ký học vượt quá 14 tín chỉ (sau khi Ban KT&QLCL lưu hành danh sách sinh viên diện cảnh báo học tập hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2017-2018):

3.1. Sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập học kỳ I năm học 2017-2018 in Phiếu kết quả đăng ký học phần học kỳ II năm học 2017 – 2018 và gửi Cố vấn học tập phụ trách để xác nhận việc rút bớt học phần hoặc không rút bớt học phần vào học từ 02/4/2018.

3.2. Thủ tục hồ sơ nộp về Ban QLĐT (P.110 - Tầng 1 - Khu Hiệu bộ) để tổ chức thực hiện việc rút bớt học phần đợt 2 học kỳ II năm học 2017-2018.

- Sinh viên nộp Phiếu đăng ký học phần học kỳ II năm học 2017-2018 (đã có xác nhận của Cố vấn học tập) và Mẫu đơn theo quy định, cụ thể:

+ Những sinh viên có nguyện vọng rút bớt học phần làm ĐƠN ĐỀ NGHỊ (theo Mẫu 1) [XEM TẠI ĐÂY]

+ Những sinh viên có nguyện vọng không rút bớt học phần làm ĐƠN CAM ĐOAN (theo Mẫu 2) [XEM TẠI ĐÂY]

- Thời gian thực hiện việc rút bớt học phần đợt 2 học kỳ II năm học 2017-2018: 01 tuần làm việc kể từ ngày Ban KT&QLCL công bố trên Website danh sách sinh viên diện cảnh báo học tập hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2017-2018.

Sáng từ 8h30’-10h30’, Chiều từ 14h00’-16h00’ tại P.110

- Những sinh viên không đến làm thủ tục rút bớt học phần theo thông báo này, Ban QLĐT phối hợp với Cố vấn học tập liên quan để trực tiếp rút bớt học phần của sinh viên  diện cảnh báo kết quả học tập và sinh viên đó phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học trong kỳ của mình.

3.3. Ban QLĐT sẽ tổng hợp và công bố kết quả rút bớt học phần đợt 2 học kỳ II năm học 2017-2018 sau 1 tuần làm việc kể từ ngày kết thúc tổ chức việc rút bớt học phần.

4. Về danh sách sinh viên lớp tín chỉ học phần đợt 2 học kỳ II năm học 2017-2018:

- Ban QLĐT (P.110) bàn giao cho các BM liên quan danh sách sinh viên lớp tín chỉ học phần tạm thời các khóa (chưa xử lý việc rút bớt học phần học theo quy định) vào ngày 29&30/03/2018 để kịp thời tổ chức giảng dạy từ ngày 02/4/2018. Bàn giao danh sách sinh viên lớp tín chỉ học phần các lớp CQ53 (CT1) cho các Khoa QLSV liên quan vào ngày 30/03/2018 để kịp thời gửi các lớp sinh viên (nếu lớp sinh viên có nhu cầu).

Riêng danh sách sinh viên lớp tín chỉ học phần chính thức các khóa (sau khi đã xử lý việc rút bớt học phần học theo quy định), Ban QLĐT sẽ bàn giao cho các BM liên quan ít nhất trước 3 tuần kể từ ngày bắt đầu ôn thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ II năm học 2017-2018.

- Đối với SV CQ54&CQ55 (CT1): Danh sách sinh viên lớp tín chỉ học phần đợt 2 học kỳ II năm học 2017-2018 do Ban cán sự lớp tín chỉ học phần tạm thời (hoặc cá nhân sinh viên) xem hướng dẫn chi tiết trên Web: dangkytinchi.hvtc.edu.vn và chủ động in danh sách lớp từ ngày 30/03/2018 để phục vụ quản lý lớp học (nếu lớp sinh viên có nhu cầu).

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị/cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2074
Các bài đã đăng