Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 05/04/2018 - 16:52

TB v/v Kết luận Hội nghị giao ban đào tạo Học kỳ II năm học 2017 – 2018
Số: 348/TB-HVTC ngày 04 tháng 04 năm 2018

Ngày 30/3/2018, Học viện tổ chức Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2017 - 2018 với  sự tham gia đầy đủ của ĐU- BGĐ, các thành viên trong thành phần giao ban đào tạo.

Báo cáo hội nghị đã tập hợp ý kiến gửi lên từ các đơn vị và lắng nghe các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị về đánh giá công tác quản lý đào tạo, kiến nghị, đề xuất giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý phục vụ đào tạo trong toàn Học viện. Thừa lệnh Giám đốc Học viện, PGS TS Trương Thị Thủy -  Phó Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị kết luận những nội dung sau:

I - ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

Trong học kỳ vừa qua các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã có sự cố gắng chủ động trong việc phối hợp thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo và quản lý đào tạo, về cơ bản đã hoàn thành công tác theo kết luận giao ban học kỳ I năm học 2017 - 2018. Tuy nhiên, còn một số công việc chưa hoàn thành yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện.

II - CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM ĐẾN HẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Các đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả’’; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, cụ thể:

- Các đơn vị rà soát, đổi mới sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ Ban, Khoa, Viện, Bộ môn,…. và yêu cầu trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ; nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật phát ngôn, thông tin trao đổi đúng tuyến; chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế, giữ gìn môi trường giáo dục đào tạo lành mạnh.

2. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện chủ động triển khai công việc, phối hợp chặt chẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quản lý đào tạo học kỳ II năm học 2017-2018 (có phụ lục kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

3. Các đơn vị có tổ chức tuyển sinh các hệ cần chủ động nghiên cứu đưa ra các giải pháp đáp ứng tình hình tuyển sinh ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo; đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu, đúng quy định. Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đảm bảo an toàn, đúng quy định.

4. Các đơn vị tham mưu tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý đào tạo đại học, sau đại học; thường xuyên rà soát, thiết kế giảm thời lượng chương trình đào tạo thứ nhất vẫn đảm bảo quy định của Bộ GD và ĐT nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học cùng lúc 2 chương trình; tăng cường môn tự chọn thiết kế theo khối kiến thức phù hợp với các ngành, tăng cường rèn luyện kỹ năng theo chuẩn đầu ra.

5. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác lập kế hoạch, lập thời khóa biểu, tiết kiệm hội trường; các đơn vị phối hợp triển khai chương trình cho sinh viên chất lượng cao khóa 54 đi kiến tập;  điều chỉnh lịch thi hợp lý  đảm bảo coi thi THPT từ ngày 21/6- 28/6; đảm bảo sinh viên khóa 56 bắt đầu học từ trung tuần tháng 9; Bám sát về việc rà soát, tinh giảm bộ máy để có những giải pháp thiết thực cho số cán bộ, giảng viên dôi dư khi  thực hiện việc phân chuyên ngành theo đăng ký của người học.

6.  Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao hình ảnh Học viện ra xã hội; chủ động mở rộng hợp tác với các đơn vị, tập đoàn, các địa phương; thu hút những nhà khoa học, cán bộ có tâm, có trình độ, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của Học viện nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, NCKH cho giáo viên và sinh viên; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của giảng viên; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, kiểm tra (bài giảng, giờ lên lớp, coi thi…), đặc biệt đối với lớp chất lượng cao.

7. Đẩy mạnh công tác thanh tra giáo dục, sử dụng hiệu quả hơn nữa hệ thống camera trong công tác coi thi, phát hiện xử lý nghiêm các hiện tượng không chuẩn mực trong môi trường giáo dục; các đơn vị chủ động phối hợp quản lý chặt chẽ các khâu đề thi gốc, các khâu tổ chức thi, nhập điểm, quản lý điểm, quản lý hồ sơ sinh viên, xóa tên, bảo lưu, ngừng học.  

8. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ứng dụng vào giáo dục đào tạo; nghiên cứu các tiêu chí đánh giá trường đại học chuẩn theo khu vực, tuyên truyền các tiêu chí để các đơn vị thực hiện.

9.Tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập.

Số lần đọc: 421
Các bài đã đăng