Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 09/04/2018 - 9:41

TB V/v xét hết thời gian tập sự đối với viên chức
Số: 70/TCCB ngày 05 tháng 04 năm 2018

+ Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức viên chức;

+ Căn cứ Quyết định số 665/QĐ-HVTC ngày 08/06/2018 của Giám đốc Học viện về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn viên chức tập sự đối với viên chức tuyển dụng năm 2016, thời gian tập sự từ ngày 01/06/2017 đến hết ngày 31/05/2018,

Để thực hiện xét hết thời gian tập sự đối với viên chức được tuyển dụng năm 2016, Ban Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị tổ chức đánh giá kết quả tập sự và hoàn thiện hồ sơ xét hết thời gian tập sự. Cụ thể như sau:

I. Hồ sơ xét hết thời gian tập sự gồm:

          1. Bản báo cáo kết quả tập sự (mẫu số 1): do viên chức tập sự báo cáo.

          2. Bản nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với viên chức tập sự (mẫu số 2): do cán bộ hướng dẫn nhận xét, đánh giá.

          3. Biên bản đánh giá kết quả giảng thử đối với giảng viên tập sự (mẫu số 3): thời gian giảng thử tối thiểu 45 phút, do Bộ môn nhận xét, đánh giá.

          4. Biên bản họp của đơn vị đánh giá, nhận xét kết quả tập sự:

- Chức danh nghề nghiệp giảng viên: biên bản họp toàn thể viên chức của Bộ môn do đại diện lãnh đạo Khoa chủ trì cuộc họp (mẫu số 4).

- Ngạch chuyên viên và các ngạch khác: biên bản họp toàn thể viên chức của Ban hoặc tương đương do lãnh đạo đơn vị chủ trì cuộc họp (mẫu số 5).

          5. Các chương bài giảng do giảng viên tập sự đã viết trong thời gian tập sự (đóng quyển và có chữ ký xác nhận của cán bộ hướng dẫn).

          6. Chứng chỉ (bản sao):

          - Chức danh nghề nghiệp giảng viên: chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm

7. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp (Ban TCCB thống kê danh sách):

- Giảng viên: lớp Bồi dưỡng Phương pháp nghiên cứu khoa học và lớp Bồi dưỡng kiến thức về viên chức tập sự.

          - Ngạch chuyên viên và các ngạch khác: lớp Bồi dưỡng Phương pháp nghiên cứu khoa học và lớp Bồi dưỡng kiến thức về viên chức tập sự.

II. Thời hạn thực hiện:

Danh sách và hồ sơ xét hết thời gian tập sự gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 17/05/2018.

III. Tổ chức thực hiện:

- Đề nghị Trưởng các đơn vị tổ chức đánh giá kết quả tập sự đối với viên chức tập sự theo đúng quy định, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị trao đổi với Ban Tổ chức cán bộ (số điện thoại 024 32191984).

- Đối với những viên chức trong thời gian tập sự có thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian ốm đau từ 03 ngày trở lên, đề nghị Trưởng các đơn vị chưa tổ chức đánh giá kết quả tập sự và lập danh sách gửi về Ban Tổ chức cán bộ.

  Lưu ý:

- Các đơn vị lấy mẫu các văn bản liên quan đến hồ sơ xét hết thời gian tập sự trên Website của Học viện./.

Tải các mẫu các văn bản liên quan đến hồ sơ xét hết thời gian tập sự

Ban TCCB
Số lần đọc: 660