Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 27/04/2018 - 1:52

TB: v/v Điều chỉnh thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp
Số: 425/TB-HVTC ngày 27 tháng 04 năm 2018

Căn cứ Công văn số 991/BGDĐT- QLCL ngày 15/3/2018 v/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018;

Căn cứ Công văn số 1476/QĐ- BGDĐT ngày 17/4/2018 v/v giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018;

Căn cứ Thông báo số 1203/TB-HVTC ngày 04/12/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ52 (CT1),

Giám đốc Học viện Tài chính thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp CQ52 (CT1) như sau:

TT

Nội dung công việc

Kế hoạch đã thông báo

Kế hoạch điều chỉnh

 

1

Kiểm tra vấn đáp LVTN, ĐATN

 (BM chủ động thông báo lịch kiểm tra cho sinh viên liên quan)

 

10/6-13/6/18

 

10/6/18

2

BM nộp điểm LVTN, ĐATN về Ban KT&QLCL

14/6/18

11/6/18

3

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

26/6/18

19/6/18

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

 Khoa QLSV thông báo cho sinh viên, Bộ môn thông báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các đơn vị/cá nhân phối hợp với các Ban liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 631