Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 04/05/2018 - 9:13

Kết luận của chủ tịch Hội đồng miễn học miễn thi và qui đổi điểm các học phần Tiếng Anh khóa 55 Học viện Tài chính
ngày 02 tháng 05 năm 2018

Căn cứ tài liệu báo cáo Hội đồng miễn học, miễn thi và qui đổi điểm các học phần Tiếng Anh tại Học viện Tài chính ngày 12 tháng 04 năm 2018;
Căn cứ vào nội dung xin ý kiến thành viên Hội đồng miễn học, miễn thi và qui đổi điểm các học phần Tiếng Anh;
Căn cứ vào các ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng,
Chủ tịch Hội đồng miễn học, miễn thi và qui đổi điểm các học phần Tiếng Anh tại Học viện Tài chính kết luận:
1. Thông qua danh sách 16 sinh viên lớp đại trà và 30 sinh viên chương trình chất lượng cao được miễn học miễn thi và qui đổi điểm các học phần Tiếng Anh (có danh sách kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY].
2. Đối với những sinh viên đã hoàn thành xong việc học và thi các học phần thì điểm cao nhất trong hai điểm số (điểm qui đổi và điểm đánh giá học phần) được tính vào điểm trung bình chung tích lũy. Cả hai điểm số trên được lưu trong hồ sơ học tập của sinh viên.
3. Lệ phí xét miễn học, miễn thi và qui đổi điểm các học phần Tiếng Anh là 300.000VNĐ/học phần.
4. Ban Quản lý đào tạo, Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng, Ban Tài chính Kế toán thực hiện các công việc tiếp theo như qui định hiện hành.

Số lần đọc: 537
Các bài đã đăng
Thông báo