Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 18/05/2018 - 5:42

QĐ v/v: công nhận sinh viên hệ Đại học chính quy CQ53, CQ54 & CQ55 đủ điều kiện học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ
Số: 577/QĐ-HVTC ngày 17 tháng 05 năm 2018

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg, ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC, ngày 04/6/2010 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN - BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục & Đào Tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao Đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý đào tạo, Hội đồng xét tuyển, sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ năm 2018,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 89 sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 53, 54 và khóa 55 của Học viện Tài chính đủ điều kiện học cùng lúc hai chương trình chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp theo hệ thống tín chỉ, (có danh sách kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY]

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng,  Trưởng các Ban: Quản lý đào tạo, Tổ chức cán bộ, Khảo thí và Quản lý chất lượng, Công tác chính trị và sinh viên, Thanh tra giáo dục, Tài chính Kế toán, Quản trị thiết bị, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Số lần đọc: 3567
Các bài đã đăng