Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 29/05/2018 - 8:55

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với CQ53, CQ54 và CQ55 Học kỳ I năm học 2018 - 2019
Số: 77/TB-QLĐT ngày 28 tháng 05 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 434/TB-HVTC ngày 19/04/2018 v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 học kỳ I năm học 2018 – 2019 đối với CQ53, CQ54 và CQ55 như sau:

Khối

Tổng số SV

Số SV đã đăng ký lần 1

Số SV chưa đăng ký lần 1

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

CQ53

3982

3688

92.62%

294

7.38%

CQ54

4092

3929

96.02%

163

3.98%

CQ55

3935

3814

96.93%

121

3.07%

Tổng cộng:

12009

11431

95.19%

578

4.81%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến ngày 28/05/2018.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên CQ53, CQ54 và CQ55 trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2018 - 2019, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ Lần 1 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 1 xem trực tiếp trên Website) [XEM TẠI ĐÂY] tiếp tục đăng ký học Lần 2 theo kế hoạch vào ngày 30/05/2018.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV liên quan thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 9274
Các bài đã đăng