Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 29/05/2018 - 9:4

QĐ: v/v Công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển lớp chất lượng cao (đợt bổ sung) hệ đại học chính quy khoá 54 Học viện Tài chính
Số: 607/QĐ-HVTC ngày 24 tháng 05 năm 2018

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/8/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy;

Căn cứ Thông báo số 342/TB-HVTC ngày 03 tháng 04 năm 2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc xét tuyển bổ sung vào Chương trình chất lượng cao khóa 54 và 55 Học viện Tài chính;

Căn cứ vào kết quả xét tuyển bổ sung vào lớp chất lượng cao hệ đại học chính qui khóa 54 và 55 Học viện Tài chính;

Theo đề nghị của Hội đồng xét tuyển và Trưởng Ban Quản lý đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 3 sinh viên trúng tuyển vào Chương trình Chất lượng cao (đợt bổ sung) hệ đại học chính quy khoá 54 (2016-2020) ngành Kế toán-chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp của Học viện Tài chính (có danh sách kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY].

Điều 2. Các sinh viên trúng tuyển được tiếp tục theo học vào học kỳ I năm học 2018 – 2019 và có trách nhiệm học tiếp các học phần còn thiếu trong Chương trình đào tạo Chất lượng cao, học các lớp bổ sung kiến thức do ban Điều hành Chương trình chất lượng cao tổ chức và đóng học phí đầy đủ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban: Quản lý đào tạo, Khảo thí và Quản lý chất lượng, Công tác chính trị và Sinh viên, Tổ chức cán bộ, Tài chính Kế toán, Quản trị thiết bị, Thanh tra giáo dục, Ban điều hành Chương trình chất lượng cao. Trưởng các đơn vị liên quan và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Số lần đọc: 885
Các bài đã đăng