Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 09/10/2018 - 16:50

QĐ: Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển chương trình Chất lượng cao hệ Đại học chính quy khoá 56 năm 2018 (đợt bổ sung)
Số: 1177/QĐ-HVTC ngày 08 tháng 10 năm 2018

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy;
Căn cứ vào Quyết định số 259/QĐ-HVTC ngày 16/03/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Ban hành đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy;
Căn cứ kết quả xét tuyển sinh chương trình chất lượng cao hệ đại học chính quy khóa 56 năm 2018 (đợt 1 và đợt bổ sung);
Theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh và Trưởng Ban Quản lý đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 09 thí sinh trúng tuyển vào học Chương trình chất lượng cao hệ đại học chính quy khoá 56 (2018-2022) đợt bổ sung năm 2018, trong đó có 4 thí sinh chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp thuộc ngành Kế toán, 03 thí sinh chuyên ngành Hải quan và Logistics và 02 thí sinh chuyên ngành Phân tích tài chính ngành thuộc ngành Tài chính Ngân hàng (có danh sách kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY].
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Ban: Quản lý đào tạo; Khảo thí và Quản lý chất lượng; Công tác chính trị và Sinh viên; Tổ chức cán bộ; Tài chính kế toán; Thanh tra giáo dục; Trưởng các đơn vị liên quan và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Số lần đọc: 309
Thông báo