Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 10/10/2018 - 8:2

QĐ: về việc chuyển chuyên ngành cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 56
Số 1188/QĐ-HVTC ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg, ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC, ngày 04/6/2010 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-HVTC, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;  

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT- BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/8/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo tại Tờ trình số 146/TT-QLĐT ngày 02 tháng 10 năm 2018 về việc chuyển chuyên ngành cho sinh viên Chương trình đào tạo Chất lượng cao khóa 56.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cho 02 thí sinh chuyển sang chuyên ngành Hải quan và Logistics và 02 thí sinh chuyển sang chuyên ngành Phân tích tài chính thuộc ngành Tài chính- Ngân hàng (Có danh sách kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY]  

Điều 2. Sinh viên trên phải có trách nhiệm học tiếp các học phần trong chương trình đào tạo Chất lượng cao và đóng học phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Ban: Quản lý đào tạo, Công tác chính trị và Sinh viên, Khảo thí và Quản lý chất lượng, Tài chính Kế toán; Thanh tra giáo dục; Trưởng các Khoa; Ban cán sự lớp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Số lần đọc: 738
Thông báo