Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 25/10/2018 - 10:32

TB: v/v nghỉ học thứ 3 ngày 30/10/2018 đối với sinh viên các khóa CQ54, CQ55, CQ56 lớp Chất lượng cao
Số: 160/TB-QLĐT ngày 25 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: -  Các Khoa, lớp sinh viên Chất lượng cao

                                               - Các Bộ môn, Ban Điều hành CLC, đơn vị liên quan

Căn cứ công văn số 1017/CV - HVTC ngày 25 tháng 09 năm 2018 v/v thông báo lịch làm việc và đăng ký đại biểu tham dự Hội thảo ICYREB 2018 tại Học viện Tài chính;

Ban Quản lý đào tạo thông báo:               

1. Các Khóa CQ54, CQ55, CQ56 lớp Chất lượng cao đã bố trí học được nghỉ học Thứ 3 ngày 30/10/2018.

Các Bộ môn có lịch giảng các học phần/môn học chủ động bố trí giảng bù vào ngày nghỉ cố định hoặc lịch phù hợp.

2. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên và các Bộ môn báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến lịch giảng các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

 

Số lần đọc: 1688