Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 05/11/2018 - 16:6

TB: v/v điều chuyển HT 307 Chiều 10/11/2018 (Thứ 7)
Số: 164/TB-QLĐT ngày 05 tháng 11 năm 2018

Kính gửi:  -  Khoa, CQ54.21.CL2 -  Lớp Chất lượng cao;

                                                        - Bộ môn Đường lối CM của ĐCSVN;

                                                        - BM Nghiệp vụ ngân hàng; 

                                                        - Ban Điều hành CLC, đơn vị liên quan

Căn cứ thông báo của Ban Quản lý Khoa học về lịch hội thảo Khoa học Quốc tế tại Học viện Tài chính;

Ban Quản lý đào tạo thông báo về việc điều chuyển HT 307 Chiều 10/11/2018 (Thứ 7) như sau:    

TT

Thời gian

Buổi

 

Khóa/Lớp

 

Môn học

HT điều chuyển

1

10/11/2018

(Thứ 7)

Chiều

54.21CL2

Đường lối CM của ĐCSVN (7-8)

Quản trị NHTM 1 (9-10)

203

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị theo dõi và chủ động mở cửa hội trường học theo lịch điều chuyển thông báo.

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên và các Bộ môn báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến lịch giảng các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 203