Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 26/11/2018 - 16:59

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 đối với CQ54, CQ55 và CQ56 Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Số: 175/TB-QLĐT ngày 26 tháng 11 năm 2018

Thông báo số 1110/TB-HVTC ngày 11/10/2018 v/v tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy, liên thông đại học và đại học văn bằng 2; 

Căn cứ Thông báo số 170/TB-QLĐT ngày 20/11/2018 v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với sinh viên CQ54, CQ55 và CQ56 học kỳ II năm học 2018 - 2019;

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ  Lần 2 học kỳ II năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên CQ54, CQ55 và CQ56 như sau:

Khóa

SLSV chưa ĐK Lần 1

Kết quả đăng ký Lần 2

Ghi chú

Số SV đã đăng ký

Số SV chưa đăng ký

CQ54

216

134

82

 

CQ55

140

87

53

 

CQ56

108

63

45

 

 

Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến ngày 23/11/2018

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên CQ54, CQ55 và CQ56 trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2018 - 2019, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ Lần 2 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 2 xem trực tiếp trên Website) [XEM TẠI ĐÂY] tiếp tục đăng ký học Lần 3 theo kế hoạch từ ngày 27/11/2018.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 1285
Các bài đã đăng