Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 03/12/2018 - 15:58

Công văn Về việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
Số: 1212/HVTC-TCCB ngày 09 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

       Thực hiện Nghị định 78/2013/NĐ - CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về Minh bạch tài sản; Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Công văn số 13250/BTC-TCCB ngày 29/10/2018, của Bộ Tài chính về việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018.

        Thừa lệnh Giám đốc Học viện Tài chính, Ban Tổ chức cán bộ đề nghị các cán bộ, viên chức thuộc đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản năm 2018, thực hiện nghiêm nghĩa vụ kê khai tài sản theo các yêu cầu sau:

 1. Đối tượng kê khai:

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được xác định theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Điều 1, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra chính phủ, cụ thể như sau:

+ Ban Giám đốc Học viện;

+ Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương; Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn, Phó Trưởng bộ môn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng;

+ Các cán bộ, viên chức không giữ chức vụ quản lý tại các đơn vị trong Học viện nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong các lĩnh vực quy định tại “Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo Khoản 9, Điều 1, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP” phải thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

2. Nội dung kê khai:

-  Kỳ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 được tính như sau:

+ Trường hợp người kê khai lần đầu thì kê khai tài sản, thu nhập tính từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm kê khai 31/12/2018.

+ Trường hợp kê khai hàng năm thì kê khai tài sản, thu nhập tính từ ngày hoàn thành bản kê khai năm 2017 cho tới thời điểm kê khai 31/12/2018.

- Việc kê khai, giải trình biến động tài sản thu nhập đối với người kê khai lần thứ hai trở lên.

3. Mẫu kê khai, hướng dẫn kê khai và biên bản họp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập: (Các đơn vị tải về tại website Học viện Tài chính)

- Người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập, tự kê khai theo các thông tin quy định tại Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai.

  - Biên bản họp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại đơn vị theo Phụ lục số 05 (Biểu mẫu kèm theo).

4. Thời hạn nộp bản kê khai và biên bản họp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập:

- Các đơn vị tập hợp và nộp bản kê khai tài sản, thu nhập về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 25/12/2018

- Biên bản họp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập các đơn vị gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 25/3/2019 để Ban Tổ chức cán bộ báo cáo Bộ Tài chính./.

Ghi chú: Yêu cầu các đơn vị cử đại diện đến Ban Tổ chức cán bộ (phòng 307) nộp bản kê khai và biên bản họp công khai tài sản, thu nhập. Ký nhận vào sổ theo dõi tại Ban Tổ chức cán bộ theo đúng quy định.

Tải các mẫu kèm theo công văn

Ban TCCB
Số lần đọc: 637

Danh sách liên kết