Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 24/01/2019 - 17:45

Thông báo V/v kết quả họp Hội đồng xét NLTH năm 2018
Số: 69/HVTC-TCCB ngày 24 tháng 01 năm 2019

Kính gửi:  Các đơn vị thuộc Học viện

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 2796/QĐ-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Ban Tổ chức cán bộ tổng hợp danh sách đề nghị NLTH năm 2018 như sau:

- Tổng số CC, VC, LĐHĐ của Học viện tính đến 31/12/2018 là: 707 người

- Chỉ tiêu được nâng bậc lương trước hạn 2018 là: 10% x 707 = 71 người

- Tổng số cá nhân được đề nghị NLTH từ các đơn vị là: 146 người, trong đó có 144 người đủ điều kiện xét NLTH và 02 người không đủ điều kiện xét NLTH.

Căn cứ nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn: Xét theo thứ tự ưu tiên cấp độ thành tích từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Đối với những cá nhân có cùng thành tích cao nhất như nhau, sẽ xét theo thứ tự ưu tiên như sau:“a) Người gần đến tuổi về hưu; b) Người có nhiều thành tích hơn; c) Người là thương binh, bệnh binh; d) Người không giữ chức vụ lãnh đạo; đ) Người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ; e) Người có năm công tác nhiều hơn hoặc chưa được nâng bậc lương trước hạn lần nào; g) Người có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong quá trình công tác được ứng dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả rõ rệt; h) Người có diễn biến lương bất hợp lý (thiệt thòi)”.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng ngày 24/01/2019 về việc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2018,

Ban TCCB thông báo đến các đơn vị kết quả dự kiến NLTH 2018:

1. Danh sách cá nhân dự kiến được NLTH-2018: 71 người, trong đó:

- NLTH 12 tháng: 59 người (STT 01-56 Biểu 1 và STT 01-03 Biểu 2);

- NLTH 9 tháng: 10 người (STT 57-65 Biểu 1 và STT 04 Biểu 2);

- NLTH 6 tháng: 02 người (STT 66-67 Biểu 1, là 2 trường hợp thuộc diện ưu tiên đối với người gần đến tuổi nghỉ hưu).

2. Danh sách cá nhân đủ điều kiện NLTH-2018 nhưng vượt quá chỉ tiêu: 73 người (Biểu 03);

3. Danh sách cá nhân không đủ điều kiện xét NLTH-2018: 02 người (Biểu 04).

Tải Bảng kết quả chi tiết họp Hội đồng xét NLTH năm 2018 

Ban TCCB
Số lần đọc: 898

Danh sách liên kết