Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 27/02/2019 - 19:53

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019 (Đợt 1)
Kính gửi: - Các Khoa, Bộ môn, Ban, Trung tâm và Viện

Căn cứ vào công văn số 59/CV-CLTC-QLKH của Viện Chiến lược & Chính sách Tài chính ngày 20/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019 (Đợt 1). Ban Quản lý Khoa học thông báo tới các Khoa, Bộ môn, Ban, Trung tâm và Viện đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019 (Đợt 1) như sau

1. Định hướng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính giai đoạn 2019-2021 (Có quyết định và định hướng kèm theo)

2. Về thời gian và cách thức tiến hành

Các đơn vị có trách nhiệm thông báo định hướng, yêu cầu nhiệm vụ NCKH ngành Tài chính giai đoạn 2019-2021 và tổng hợp đề xuất nhiệm vụ NCKH&CN cấp Bộ năm 2019 (Đợt 1) của đơn vị. Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ NCKH&CN  của các đơn vị gửi về Ban QLKH trước ngày 01/03/2019 để Ban tiến hành tổng hợp và báo cáo Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện.

Hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của các cá nhân, có xác nhận của đơn vị chủ trì nhiệm vụ (Mẫu phiếu đề xuất kèm theo thông báo)

+ 01 bản mềm tổng hợp gửi về hòm thư: khoahoctc@hvtc.edu.vn

    Xin trân trọng cảm ơn!

Ban Quản lý khoa học
Số lần đọc: 287

Danh sách liên kết