Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 13/03/2019 - 15:4

TB: v/v điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần/môn học hệ đại học chính quy đợt 1 học kỳ II năm học 2018-2019 đối với Bộ môn Đường lối CM của ĐCSVN
Số: 37/TB-QLĐT ngày 12 tháng 03 năm 2019

Căn cứ Thông báo số 27/TB-QLĐT ngày 28/02/2019 của Ban Quản lý đào tạo v/v lịch thi kết thúc học phần/môn học đợt 1 học kỳ II năm học 2018-2019;

Căn cứ đề nghị của Bộ môn Đường lối Cách mạng của ĐCSVN ngày 12/03/2019 v/v điều chỉnh thời gian thi môn Đường lối Cách mạng của ĐCSVN,

Ban Quản lý đào tạo thông báo: Điều chỉnh thời gian làm bài thi môn Đường lối Cách mạng của ĐCSVN từ 60 phút lên 90 phút đối với các lớp CQ56 thi các ngày: 15/03/19, 18/03/19, 21/03/19 và 26/3/19. Do thay đổi tăng thời gian thi nên lịch thi các môn học thuộc Bộ môn Đường lối CM của ĐCSVN được điều chỉnh cụ thể như sau:

TT

Môn thi

Khóa/lớp tín chỉ

Ngày thi

Giờ thi và HT thi đã thông báo

Giờ thi và HT thi điều chỉnh mới

Bắt đầu

Kết

thúc

HT

thi

Bắt đầu

Kết

thúc

HT

thi

1

Đường lối CM của Đảng CSVN

56.15,61,62

15/3

9h15

10h15

-

Không thay đổi

10h45

-

56.02.3_LT1

18/03

13h30

14h30

403-ĐT

Không thay đổi

15h00

HT700

56.02.3_LT2

404-ĐT

HT700

56.03.2_LT1

304-ĐT

HT700

56.03.2_LT2

306-ĐT

HT700

56.09

18/3

15h15

16h15

-

15h30

17h00

-

56.22

56.16,18,19

56.51

21/3

7h30

8h30

-

Không thay đổi

9h00

-

56.31,32,41

56.63

26/3

9h45

10h45

-

Không thay đổi

11h15

-

2

Lịch sử các HTKT

56.11,21

21/03

09h15

10h15

-

09h30

10h30

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các thông tin khác liên quan đến lịch thi đã thông báo không thay đổi

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

- Bộ môn ĐLCM của Đảng CSVN tổ chức thi theo lịch thông báo điều chỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 544

Danh sách liên kết