Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 28/03/2019 - 9:21

Thông báo V/v kê khai Sơ yếu lý lịch viên chức
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Để phục vụ công tác quản lý cán bộ, viên chức, Ban Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị tiến hành kê khai Sơ yếu lý lịch viên chức theo Mẫu số 2 (mẫu SYLLVC ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ), cụ thể như sau:

1. Đối tượng kê khai lý lịch

Toàn thể viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Học viện.

2. Yêu cầu đối với việc kê khai Sơ yếu lý lịch

- Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai.

- Các thông tin kê khai trong Sơ yếu lý lịch được cập nhật đến thời điểm 31/5/2019.

3. Về việc xác nhận và thời hạn nộp Sơ yếu lý lịch

Việc xác nhận Sơ yếu lý lịch do Ban Tổ chức cán bộ thực hiện. Do vậy, Ban TCCB đề nghị các đơn vị và các viên chức không trình trực tiếp Lãnh đạo Học viện hoặc Lãnh đạo Ban TCCB.

Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện và tập hợp các bản Sơ yếu lý lịch gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 15/6/2019 (các đơn vị vào Cổng thông tin điện tử của Học viện để tải Mẫu Sơ yếu lý lịch viên chức).

Ban Tổ chức cán bộ đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thông báo các nội dung nêu trên tới các viên chức và người lao động được biết và thực hiện./.

Ban TCCB
Số lần đọc: 498

Danh sách liên kết