Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 04/04/2019 - 16:26

TB: v/v nghỉ học đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao CQ54, CQ55
Số: 56/TB-QLĐT ngày 04 tháng 04 năm 2019

Kính gửi:  - Khoa Kế toán và Khoa TCDN

                          - Bộ môn: Kế toán TC, Tư tưởng HCM, Kinh tế ĐT,                             Quản lý kinh tế, Giáo dục thể chất

                                  -  CQ.55.11.1-3CL; 55.21.1-3CL

                                  - Ban điều hành Chất lượng cao

                                                                     - Các đơn vị có liên quan

Căn cứ về việc Kế hoạch và lịch Báo cáo thực tế đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao CQ54, CQ55 năm 2019, Ban Quản lý đào tạo thông báo nghỉ học như sau:

STT

Lớp SV

Sĩ số

Học phần/môn học

Nghỉ học

1

55.21CL.1-3_LT

149

Kế toán TC 2

Tư tưởng HCM

Kinh tế phát triển

Chiều Thứ 2, Ngày 8/4/2019

2

55.11CL.1-3_LT

125

Kế toán TC 1 (=T.A)

Kinh tế môi trường

Giáo dục thể chất (HP3)

Sáng Thứ 3, Ngày 16/4/2019

             

- Bộ môn có lịch giảng học phần/môn học liên quan chủ động bố trí giảng bù.  

- Ban Quản trị thiết bị chủ động mở cửa hội trường học để giảng viên Bộ môn giảng bù.

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên và Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến lịch giảng và hội trường học, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 773
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết