Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 26/04/2019 - 12:36

Thông báo v/v nộp hồ sơ xét chức danh GS, PGS
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Căn cứ công văn số 73/HĐCDGSNN về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà Nước ngày 10 tháng 4 năm 2019;

Học viện Tài chính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo đến toàn thể các cán bộ viên chức, giáo viên trong đơn vị có đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu (Theo Quyết định số 37/2018/ QĐ - TTg, và thông tư 04/2019/TT – BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019).

Ứng viên đủ điều kiện xét chức danh GS, PGS, kính đề nghị đăng ký với Ban Quản lý Khoa học các nội dung sau:

1. Đăng ký tên xét chức danh GS, PGS trước ngày 03 tháng 05 năm 2019;

2. Nộp 01 bản đăng ký xét chức danh GS, PGS và 2 ảnh 4 x 6 trước ngày 15 tháng 05 năm 2019 (Theo Mẫu 01, phụ lục kèm theo quyết định số 37/2018/QĐ – TTg, ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ);

3. Nộp 03 bộ hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo mẫu HĐCDGSNN theo quy định trước ngày 05 tháng 07 năm 2019;

          Mọi thông tin xin liên hệ với: Ths.Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ban Quản lý Khoa học, phòng 317 (Nhà hiệu bộ); ĐT: 0904.755.576.a

Ban QLKH
Số lần đọc: 332

Danh sách liên kết