Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 09/05/2019 - 9:17

Thư mời viết bài Hôi thảo quốc gia 2 chủ đề Vai trò của các tổ chức tài chính và ứng dụng CNTT trong thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam
Tiếp nối thành công Hội thảo quốc gia 1 của đề tài KX.01.30/16-20 Giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam với nội dung tập trung vào Thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam: những vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn của các nước.

Hội thảo quốc gia 2, sẽ tập trung vào phân tích thực trạng với chủ đề Vài trò của các tổ chức tài chính và ứng dụng CNTT trong thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam. Cụ thể, thực trạng  (i) Vai trò của chủ thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ; (ii) Đối tượng sử dụng sản phẩm, dịch vụ; (iii) Sản phẩm, dịch vụ và (iv) Môi trường.

Kính mời Quý vị quan tâm viết bài Hội thảo, chi tiết theo Giấy mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia.

Tải toàn bộ thư mời

Ban HTQT
Số lần đọc: 307

Danh sách liên kết